UG模具网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

瑞洪模具学校UG专业培训招生
查看: 5352|回复: 26

软件注册码大全-------精华

  [复制链接]

该用户从未签到

13

主题

84

帖子

273

金币

版主

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
558
QQ
发表于 2007-12-3 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松学习交流!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
软件注册码大全
* P  D# b# u3 o% X+ r0 w- k; d2 M0 ~/ ^- H8 ?+ k' t$ a1 i
操作系统
2 g4 {2 K4 l6 @$ k8 z! X
2 Q4 z/ g; v, i- _% I/ `" CWindows Longhorn中文版 序列号:C9RTB-HRXB8-DTMH7-GRJTG-D92JM ' Z( y" D* |& H1 Z% q9 |& q: E
. w/ g2 O9 c+ Y; C5 L4 D
Windows Server 2003 Enterprise Edition 真正企业免激活版 SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY , Y% U! z; t/ o* }2 F; [9 E
# F$ n9 l$ j% y% E
Windows Server 2003 简体中文企业版(免激活版) SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
9 K2 m7 f8 M2 E: Q9 x9 {& Q$ ]0 r' I9 S" y. e# ]
Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文标准版 SN: C4C24-QDY9P-GQJ4F-2DB6G-PFQ9W
  z; r9 Y+ W6 H4 P) h3 h& y
& C% e; _' d4 w$ m% dWindows XP 简体中文零售专业版(神州版) SN: BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G . y4 U( `/ G+ s9 U6 q

9 F; o0 O9 K6 N$ O, i5 sWindows XP 简体中文正式零售专业版免激活版 SN: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
' }+ I" ?. E' d& X0 e6 y- ^9 x$ g0 G# r# h
Windows Xp 简体中文14in1光盘ISO版解压密码:www.sz1001.net SN: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966 9 b- u% t/ Y5 u, ~* d4 r% v2 M

& q" q2 h" f. f. d1 k7 EMicrosoft Windows XP Professional VLK简体中文版 CD-KEY: DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G * i. f- o' Q+ G" L2 g" J
% d# K- g, A9 }- d
Microsoft Windows XP Professional VLK 英文版 SN: RFYPJ-BKXH2-26FWP-WB6MT-CYH2Y 7HPVP-8VHPV-G7CQ3-BTK2R-TDRF3 DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
1 c: D/ h4 X1 E4 I# o2 @
! N& A( k6 O8 j" B! w6 kWindowsXP 专业版 WindowsXP正版ISO, 无限次激活码: CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J或RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
2 w. }' ], ^  Z- p; ~9 ]
# N; S. l8 B+ ^, j6 P3 t: b+ lWindowsXP 家庭版 WindowsXP原版ISO,可以算号激活 SN: KWXXK-KD43C-86JQV-6BM33-FBMXG ! y/ `8 {1 k/ g/ }. ]
) d' T4 i& Q$ m* e& G+ F+ c! L
Windows XP PRO 英文版 SN:WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D 或 QF6T3-T6BPB-VBR2Y-WGXQH-X3R6M , ~9 z$ m  m% e! s
! B/ U! o7 _4 P$ ?& |- B" P* e* l* q
Win2000 数据中心服务器版ISO 序列号:RM233 2PRQQ FR4RH JP89H 46QYB , E  R0 |4 s+ M2 L
  Y5 r& M+ C  X8 X
Windows 2000 简体中文高级服务器版 解压密码: www.fzsky.net SN:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG   c5 v! c, b8 H, v8 k

$ u( ]6 e9 L" T  kWindows 2000 Server 简体中文版 SN: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM F4TPD-DQXTJ-3TFCD-CB3XQ-33DV3
6 H4 L/ C( z+ ]' m5 G3 g& |3 Y+ U8 o- W9 [0 ?; M+ G5 B' [
Windows 2000 Professional 简体中文专业版 sn:VBBJQ-34YFD-W8QQX-P3WFD-XTHXJ 8 W. @( I5 B7 k% {2 K6 v7 G
7 J( k: T2 n  A. c; G
Windows 2000 三合一 简体中文版 Professional: PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM Advanced Server: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG / v" T  ^9 J. Y  y9 o
3 a. M- a7 i, H
Windows 2000 SP4 6IN1 简体中文版 Professional Sn:PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server Sn:H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM ADVServer Sn:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
+ Y/ ~& B; L# @- J( c" ?( f8 V$ j$ B" X2 ^7 }
Win2000 英文版全集 Professional(DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM) Server\Adv Server(KRJQ*-RQ822-YRMXF-^TTXC-HD2VM)
, Q$ F/ \" h& G& q$ z. h7 b4 t$ z; V& z. z5 f) P% U7 f
Windows 5合1 简体中文版 Win2000Pro、Win2000Server、Win2000AdvancedServer、Win98SE、WinME
% l. U/ H+ }6 V1 p0 g3 o0 i+ |- S5 p! q% Z  ?% c3 P: y
Windows NT 4.0 Server 简体中文版 sn: 727-1111111 Service Pack 6a
* }2 g6 Y) T4 h
. t5 s% V* S# H4 f# }8 I! wWindows Me简体中文最终正式版 序列号:K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8 SN: hjpfq-kxw9c-d7brj-jcgb7-q2drj
$ Q$ _6 v, V! @8 a' E: d1 a: b$ X( m0 n8 V+ h
Windows98 第二版 SN:RTWJM-MJMWW-9X8YW-QWR47-KFHFY , \  _; d* C, B6 _# {% E# b
4 ?# g% i$ c5 L& h$ j! E) P2 l
Windows98 第一版 SN:CG4HX-336RR-44C42-K6MJ9-RMRGD
) F" ?) S5 F& S2 N5 |" D5 V. R- Y3 }
Windows 95 osr2 版 s/n: 00100-OEM-0123456-00100 or 26495-OEM-0004872-75026 # u( T8 j  c8 ^0 g' J- p4 W6 P! L

1 [- Z" P! [1 K$ K系统工具 ) W; D/ z  g. `" x8 R# I* V

. i( P" }, J# X1 d/ w) C1 NMicrosoft Visio 2003 中文版 sn:WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
% L+ N' a/ X2 T+ P% X& o
# |3 ^2 \& E, I* b2 g+ |Microsoft Visio 2002 中文零售版 sn:PWGQY-C9Q2Y-DXFPP-827P9-JPT93
+ Y" R# ?; i# _# u, x! R
1 R+ F! V% B1 y0 i) p0 K0 ~Microsoft Visual Studio .NET CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 7张盘 CD Key for Visual SourceSafe 6.0c: 335-3353356
0 z$ X, T- b7 Z- x( \" U6 Z! ~7 {4 o! h( |% U2 V! \+ m
Microsoft Visual Studio .NET 1.56G sn: D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB ( I0 |' h) \  L0 m- X

, S" Z1 t4 O' L2 o7 e. G( _Borland Delphi 7.0 完全正式版CD1 CD2 注册号:6AMD-PDJ686-APME9D-9CDR KEY:YVX-27C
5 s5 r/ _4 C8 J% O& S- }
& ?# u' ^; N7 }WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.01 企业版 用户名:Lord Blix/TSZ 注册码:WDW202235-4C6F726420426C69782F54535A 用户名:123456789 注册码:WDW202231-313233343536373839 # y: Y: |& J  K4 k" ]7 ?+ J
4 g* h/ q$ {: R& ?* c2 O5 v
WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.02 个人版 下 用户名:ffsj 注册码:MTW201115-6666736A
6 C$ x0 d0 n) P+ V, y% [. N  ^" c: F
WinISO V5.3.0 简体注册版 汉化 Name:Free User Code:9988be39150d1ffa0000006d00000000
  G6 D! D3 O" I0 z1 f9 ^2 N# P! H; r
Microsoft Office XP 中文零售原版 SN:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
  N( D/ X1 ^3 m/ Q/ A
; \" f0 D) V0 ?7 p5 YMicrosoft Office XP 中文正式版 解压密码:www.sky66.com 序列号:BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ & q5 w' S  }- `

% @6 y2 b4 N5 J8 _3 \' cMicrosoft Office 2000 中文正式版 序列号:J2MV9-JYYQ6-JM44K-QMYTH-8RB2W . U' Z4 _6 r4 `

% u3 t2 f3 C( ~  mOffice97 中文版 s/n: 4667-0030396 1 L& A2 q9 W" h( X& Q
+ S. l+ ^/ B* d, {! G$ \! d  D8 X
金山办公组合—WPS Office 2002 正式零售版 s/n: 002500-110000-407044-550025 * h0 A8 L; q8 E

; p9 l& a" J6 n) C' |+ [  X1 A9 N( QWPS 2000 集成办公系统 s/n: KSW00-42712-80739
# K0 h7 ?% W; D, P; }5 P: ~4 l# ~& g2 c
UltraEdit V10.0 汉化版 Name: UltraEdit Code: J1K5M-K1L3V-X4Y4Y-M5P9B 8 r# \/ {( C9 k2 [' Q* d; f

' f& t) |! B8 M- O3 Q中文之星智能狂拼Ⅱ SN:350-00161634365653
" k, k7 O/ c) q$ `: i" ?! h* w; x+ ~8 b2 H
RichWin 97 PRO S/N: RW21-014152-0137 四通利方(richview) + h# N* d6 S6 {  m/ G) u7 {5 v2 |

$ ^  ^$ Q- c! u3 Q# `# M9 qRichWin 2001 S/N: PF00-7WLX-0001-0000273
9 F9 k  h: ~' i# N% s* a
4 @# @  `" ]4 |3 Z超级兔子 V2004 完全版 解压密码:www.sz1001.net 安装序列号: SRMST68168-AOLDWJKLHYJ $ p- ^+ X) a1 A" \; O" L! ^

2 [0 m2 F* I  S3 n超级兔子魔法设置 解压密码:www.sz1001.net 另一下载 注册码:SRMST53725-DYEFGUFFCYAV
; k. ^9 K0 G+ I* f
# ]6 F9 |/ e3 Q! c* u: ^# U. j2 R* g侠客系统修改器 V1.21 用户名:000ye 注册码:c1Ycc3Ydt2 或 用户名:伪装者 注册码:q4Uxz4Uwx6U7 ! [4 p, m: R/ j  }3 z8 {

: J& l) h" ^# q4 I' N, ~神奇注册表 1.81 Name: 小鱼儿 Sn: 927008 另一下载 * U# Q* q& i+ l7 \1 D( }9 t$ i
; T2 G4 _9 g  I: \' l0 G
万象幻境网吧管理程序10.1专业版 500台机器注册 Name: laofu Code: 467F-40B9-1002-2CBF
8 s, }) ]8 f9 ]" Z% J7 T& X4 l0 |$ M& _9 D9 j7 ?
美萍反黄专家V4.8标准版 sn:0016 code:29279;sn:0018 code:37069 0 O# k3 \' i2 D. u

1 v' }) j% n3 |美萍反黄专家V3.5标准版 软件序列号:0008 注册号:32325;软件序列号:0009 注册号:39484 9 ?$ a2 C8 s+ W$ n& |6 e0 y# C3 A
( G! M0 J; {" q% t7 v$ W8 G; t
Winzip9.0中文版 注册名:苹果虫的家 注册码:00990000 ( P* X* N' B: b2 G+ o; u6 I9 _/ S

+ e1 T- C( n7 s) K+ YWinzip8.1中文版 Name: applebug Code: 62730BA1 Name: cTRLd Code: 1D4C036C " o/ ~/ {+ f0 Y3 V4 p  q! v. T
; S: h+ M' p9 {8 z, v4 E$ ^) E
PowerQuest Drive Image v7.01 name: www.51zz.com sn: AY3A-PH7J-3D4M-4WWP-4TDT S/N:AY3A-PH7J-3DM6-R7KR-6XJT
5 L  L7 w. d$ d, D' I0 z3 z7 t9 i# `4 [* x7 \
System Commander 7.05 完全版 s/n: SC7-ENE-1015636-RRHC 4 {  F, T5 z5 m7 P* v$ d% K

+ I+ j9 W$ g1 B8 A+ i- w0 u9 C1 wSystem Commander 7.03 完全版 s/n: SC7-000001-0000002-MEGP / L5 ~2 j" A5 l4 k9 k* I: ?

( H& N3 l& F) C3 @8 MAutoMate V4.5n Code: 30828-1154-062090 Service: 39538-8858-978980
5 F. h+ E( w; I# E  r  ?# @. t
! O! j; S3 [3 y- x% J# _; \/ wPassword Recovery Kit v5.30 正式版 SN:4R5L-BRC4-GSBC-S69YC : P0 d5 u* v% p5 X3 f( h* H: P

! E0 |2 w; W" @% ?# G1 O1 o有关网络 1 h6 Q4 C; j& g% p" v4 ?6 O4 Z0 S

" x  q. k4 w0 `Opera 6.05 简体中文版 Code: w-YLr7p-35LEU-sHVke-JXQdk-Wjnpv 简版
9 S7 }# d4 f  z' ]( |. M$ @2 F1 g: m1 l
网际快车1.6(FlashGet) name: applebug mail: applebug@163.com code: fgc-kaSkZRX4WPpXFgPUqHTR5Ae7NYVhbWs0lqIeJN8D " E1 j0 w! }* y8 V: @% |/ H& C
! L1 V3 p' J, \
FlashGet1.2 破解 Name: opq98 Code: 08790LJ3N8
! o- I8 L- o0 s$ s& M! K7 R; |* p. w% G7 c5 P
Foxmail Server For WinNT/2000sever 1.0 ! T" A$ x$ x% H. \3 Y- u! i9 m& o

, d7 F+ w1 @& e' B4 lMDaemon Server Pro v6.72 正式版 注册 Code: FAQJFRH-ITLZYNL-JWFWSKJ
) a6 A' `0 y$ Z8 U
% f* @7 T2 h7 ^# ~" M2 }MDaemon V6.03 汉化版 注册 Code: CMMXAEI-CGRHORQ-CKHIFAG
! j* P4 `4 i& u; ]  X
7 H' F8 q. \& i2 _杀毒软件 # n+ d: Z. E$ _" R2 P9 B
, Q, J4 G1 f) Y" \8 R: X+ [: S
熊猫卫士 v7.04 中文铂金版 Name: U38V92LK3H password:2 a16sd7xekx79 ! `7 N( q: ^8 S8 P$ ~4 i4 h

: b/ ^6 M: |' Z8 OPC-Cillin 2003 v10.0 零售版 注册码:OSJ6-6571-1627-0804-3372
( @7 @- W9 Z5 o3 q5 G
! |* b' l9 j& n; c1 `金山毒霸 V 正式零售版 SN: 103000-010050-000000-133499 激活代码:2wxxxxxx + L+ b4 n3 q; C  ]0 Q* I3 H0 ^7 Z0 W

2 P- z* e0 z5 c3 ~* l金山网镖 2003 正式版 SN: 101900-014000-525351-787070 # D5 C0 g$ H& `. {
" S# M) j/ y. E9 z1 r
金山毒霸 2003 安全组合装 SN: 102000-010000-867277-000005 7 x# c; y9 ~4 P- G( \" @+ J

* D+ y$ c6 ?( h! }. _; w, ?3 Q金山毒霸 2003 钻石会员版 SN: 102100-010000-123456-299178 标准版 SN: 102400-010014-430298-000007 算
, Q) k, r) ]$ n! t2 f3 I! n
$ A: `7 K% l- p& G3 G$ ]5 p金山毒霸 2002 钻石会员版 SN: 101300-010000-120201-008394 标准版 SN: 101200-010000-261784-513295 7 h7 K1 _) z* w* G3 |
  ^: S" F1 o% h" M9 [, K
金山毒霸 2001 钻石会员版 SN: 100700-110000-004009-009901 标准版 SN: 101100-110000-130180-706202
1 L$ T/ c4 u7 u: W; Z
* ^7 ]. e# t  G  w3 J- i: f+ S江民KV2004正式版 SN:KV000-14548-BWFMB-G6ZHY-2FC4H
1 I2 V3 [7 b+ G0 S6 t; R
4 M8 ^* u+ U  s瑞星2004网络版 SN:86CEWS-WR44SP-6DGDR4-DAF008 10个服务器端100个工作站 sn: 3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108 20服务器 60客户端   M% m1 Z& k* ]. L, T! G) `& B
9 D3 e4 d! F' J% u, F
瑞星个人防火墙 2004 序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200 用户ID:4AJRY64DNA4G
# ~4 B- p/ A6 p  p. H' L6 h. @! C8 R5 H2 s( A: B
瑞星杀毒软件2006 18.07.52 全序列号安装新年版安装程序rav2006.exe的MD5值:0f206e5833dbed964e8aff0112d6335e # {* f/ O0 \' J' F
7 y3 e4 R8 t  f; @- _; v
有关视频播放 " x+ ~# }6 ~$ X' d& k& n; {
9 K4 |. s% Y( C# K
EO Video V1.3 正式注册版 Code: CXTG-0ckowzb4
$ b) l" G' _7 |; H# a3 T9 \: z. `) Z6 s
豪杰超级解霸XP 另一下载 解压码: www.soft163.com
( t: y& i9 T8 Q) S9 {
& ?+ w7 ]: V/ E$ l8 j: t  Y豪杰超级 DVD III 完全版 Name: crsky Code: 3319-233u-kl35-p9g3
/ Z% h# v' z% A6 v
; j( M( l! A' j' Z+ gPowerDVD v5.00.0805 豪华版 Serial: DX96742126897829 3 Y  q$ S; y5 ^# N
; p" {! S) S7 J8 G- u* ^
Email: crsky@163.com Password: crsky Serial: 3RU9583-RIB34J5-432O3V0-OPRJ5G22 Last: 6249 , h% F+ m5 {; |9 w5 @; [/ f# K

4 m% s9 x# |! [! d1 A$ G& b$ AEmail: notesky@ password: notesky key: R24850P-FQ266DI-C3RTTNH-36H24J3S card: 2378 5 m0 M1 z+ ?$ w4 F$ J5 b& C

; D1 ^: Z: d% S) {/ T8 m8 @0 lWinDVD Platinum v5.1.05.026 Key:5JU4U9DL-X9TYHND8-YVGZHFR5-WYGPNHFV2 Card:1595 ! I6 J7 B4 s7 o" D; J( w: }/ ~0 n/ Y
. ?& Z4 M- D5 h5 q5 O! n+ Z
RealPlayer8.0中文版 注册码: 0444-90-4466 ' l, \: _1 h. _+ V: u+ U# C
2 o2 R7 A( N2 ^% s& }' Y
Winamp v5.0 简体中文正式版 Name: crsky Code: QJHCH-USZ3H-SRPWJ-PNMRE
0 H0 s; {4 l! Q
3 ^) }- D/ d8 aPowerVCR II v3.0 PRO 简体中文正式版 安装序号: PD7000EPS0000453
3 \3 B& z4 R6 T' y- L0 o/ h3 D' o0 k- F) p5 X) T' T5 W
InterVideo WinDVR v2.0.34 多国语言完全版 eMail: ttdown@ttdown.com Password: ttdown.com Key: VV9BMYU-LMTZG25-U8SELQR-Z8L3NHWY5RK2 Card: 3311 0 e% w+ b- `) J( i
; k& A' [5 ]# ^% `+ I! v& h
InterVideo WinDVR v3.0多国语言完全版 eMail: crsky@163.com Password: crsky Key: VYA2VS6-62NVVPF-T5XR65Z-8BPEBRSTXY22 Card: 5206 : n; Z2 O! d+ `

$ L0 h" ^8 _1 }  L% I2 C" ^TMPGEnc Plus v2.58.44.152 汉化版 Code: TE25-NC9E-RKL7-6NB7-DWIV 2 i; r4 m! b* b' j9 f  g" b3 t- Q

" n5 E7 L6 t5 b8 H# P, P% g- dTMPGEnc Plus 2.520.54.163 简体中文版 S/N: TE25-PKNB-NPGA-OOJV-65EY " k3 @! \) a3 E! [: B4 z: I4 o' a
; C5 w; N2 J: z* U% f: G
RM to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter v1.3 Name: crsky Code: 65300256-66965416-17916518-04107896-76020021-63114002-0E8F9CC2902EDC84F62F69BC ! r  z: P" A' J/ ^

9 b' c5 j7 J' K9 @+ k图形图象 * J: D  p. G+ s" a! _* V$ ^

; h1 h9 J2 F* d6 R. o  x" i6 oACDsee 5.0 SN: 581-076-451-038-881-441
7 X% w4 Q& H; @9 d  Z: W) y8 V; K1 a/ j- [6 g0 ~# D
Adobe PhotoShop V7.0.1 简体中文版 SN:1045-1559-9868-2691-7041-2899 0 D9 U5 e' O3 y3 B9 `# s
8 u; d. {8 G( L+ p
Adobe PhotoShop V7.0 正式版 SN:1045-1209-6738-4668-7696-2783
5 @) j7 g- p0 ^. z2 Y
  x0 I- O( a2 L3 M( b9 r5 M5 n  HPhotoshop v6.01sc官方简体中文版 序列号:PWC601R3382269-296 4 f/ s0 `- d( ]: ~- h) ?
$ y" U" W9 P' }' m
Photoshop v5.0.2简体中文版 序列号:PWT502R7100517-628
( y5 W( `* [; t, {" o+ z) Z  y; b5 v/ f+ v& x
Adobe Premiere V6.5 简体中文零售版 sn: MXX600X1177419-888 2 c: l- {  A1 b- E* O

+ u; {- t3 G- QAdobe Pagemaker 7.0 正式注册版 SN:1039-1121-2998-7586-7388-7545
; j/ v# h4 |, M$ @
3 J) ?6 X' C3 B4 dCorelDraw10.0中文版 另一下载 Sn: D10NR 3284253T76 - \$ E2 v8 Q, J' E! L9 |( B' a
7 C) n/ R5 ~3 w) ^' v! Q
AutoCad 2002中文版 Serial: 400-12345678 CD-KEY: T4ED6P 0 U8 F4 k) c! m" b+ Z, X* ~: B

" X1 r( G! R; ~4 N3 \8 q网页制作
: \1 z; [* T' C& z+ k% {; c9 o& D/ d0 h2 J6 y
Dreamweaver MX 6.0 正式零售汉化版 SN: DWW600-54622-26755-01760 迷你版
7 l" m) @4 n( x) _  z( t5 Z! `0 g$ Z) R$ e+ ]  |
Dreamweaver MX 6.0 官方简体中文版SN: DWW600-54622-26755-01760 & N" m2 I; j/ i7 D" @& G% j
# j' C3 }2 M- Y# N
Dreamweaver4.03 简体中文正式版 SN: DWW400-03771-57289-73501 或者 SN: DWW400-00470-47289-60450 9 m- n: W. u& y  f: i, h
0 v! j& I6 f( {" U# N7 t. i- x, Y) u
Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 SN: UDW400-06066-07241-71420 . A/ g' z. a' R' w

; }2 D  b  N% Y( W5 P+ c- MMacromedia Flash MX 6.0 正式零售版 SN: FLW600-09531-57240-83750
6 f. C* I9 p5 h; {% r5 Q
9 @$ p/ \9 m* T5 e7 K& YMacromedia Flash MX 6.0 官方简体中文版 SN: FLW600-09531-57240-83750 ; }/ x! x; S( t

3 ?1 y9 Z% \: l# W- AMacromedia Flash V5.0 正式版 SN: FLW500-13547-37838-54321 或者 SN: FLW500-03143-77238-80660 ; {' ?5 E$ ]0 X* p! R  W  S

$ L" G# Z2 G3 Y5 \Macromedia FireWorks MX 正式零售版 SN:FWW600-04860-63582-21175
: h( D8 Y( n: X2 T  k& B, B
" n1 u: X1 @# Q  R+ E, X+ cMacromedia FireWorks MX 简体中文版破解 SN: FWW600-04860-63582-21175
' ~& [! t1 Y% b# ?9 J; O& n4 s: Q  N& _; H3 i* s% Q& k2 A6 z0 h
Macromedia Fireworks 4.0 完全正式版 SN:FWW400-02666-67248-02548
  ?  D% R9 Q" C# _5 p3 N4 p9 J  W% H: e2 w6 }! j
Flash Catcher v2.7 Flash动画下载的好帮手 Code: ckIhi24uf5
1 E/ E# v, ]4 ~2 i: D6 h6 d! ]0 r7 k
翻译工具和内码转换 4 V$ @7 Z; v1 J, i* ]/ G9 x4 f* W

2 a- R' n$ \1 h% l: W1 S# n/ F金山词霸2003专业版 S/N:055000-110000-000009-022009 4 x. p# M! ]; I3 f5 S" q& |
/ J% f1 h" |* M6 V: U: {
金山快译2003专业版 S/N:055100-110000-265602-654072 : k6 C2 w0 D8 ^! Z& o5 \% f
+ y$ V- i0 n# t1 M7 ~4 r- w& K- y
MagicWin98 1.3 汉化补丁 Name: tiger Number:1234567 Code:123HJLJ544
$ |$ p* Y# i9 }1 r) B4 S; Y3 P8 Q: U+ H, b) T/ R; u5 |
虚拟光驱及刻录 - W" N1 b: ^: R. m
3 n6 e; o# w  ]. b5 k( x6 ?' K0 I
虚拟光驱(Virtual Drive) V7.03 个人版 Name: crsky SN: VDP700020999755
7 f: T* t2 k  z. S# f
, S3 X+ g# w% z( @. B4 ~Virtual Drive 7.01 多语言个人零售版 Name: CaiQing SN: VDP700020999755 $ b2 Z8 k$ k, a

. p) |$ a5 H3 K; V2 q' `# tVirtual Drive 6.11A 简体中文版 SN: FSX74000000 SN: FSX31000000
  Z& F( n5 v4 Y( p# O8 \! j7 e6 U4 j7 B* A
WinISO V5.3.0.125 汉化 name: applebug code : 3615010c3a1668186360401cfce7d120 9 L2 E  s2 T6 q! c% I8 a* }* r
0 i  s2 V' @. L* n: X& B
WinImage V6.10 Name: applebug Regcode: 10DC7DC3 - \- R  `6 G* ]# h  Y, L

' X; T' W: @0 }/ ]3 g2 I8 lNero Burning ROM v5.5.10.28 官方简体语言版 SN: 5502-0328-6310-1547-4499-5328 0 |# g' d5 T8 R0 A% f/ Q' h- m

! l, e& o* o) E9 d9 O9 INTI CD-Maker 2000 Pro V5.1.29 简体中文版 / e6 ]2 v  J4 _- O8 v% }$ u, V

( J) ^5 m( a; y5 @4 J* Y' YCloneCD V4.2.0.2 sn: 1531057899-7-3071158013-757994038
瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

该用户从未签到

42

主题

357

帖子

1046

金币

版主

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
1856
QQ
发表于 2008-4-5 14:24:57 | 显示全部楼层
呵呵  牛啊 支持一下啊
君子之于天下也 无适也 无莫也 义之与比
 • TA的每日心情

  2020-3-7 09:40
 • 签到天数: 2 天

  [LV.1]初来乍到

  94

  主题

  806

  帖子

  1953

  金币

  版主

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  4036

  论坛元老版主金牌元老贡献勋章

  QQ
  发表于 2008-4-6 11:16:51 | 显示全部楼层
  不错,化了不少精力!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  13

  主题

  84

  帖子

  273

  金币

  版主

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  558
  QQ
   楼主| 发表于 2008-8-8 11:13:26 | 显示全部楼层
  谢谢大家支持啊   :handshake
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  59

  主题

  924

  帖子

  259

  金币

  见习点评

  QQ 601272638

  Rank: 10Rank: 10Rank: 10

  积分
  1230

  版主金牌元老贡献勋章勇士勋章

  发表于 2008-11-22 10:17:09 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  开心
  2019-7-1 12:39
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  139

  主题

  3872

  帖子

  2206

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  6983

  VIP勋章活跃之星金牌元老小试牛刀实习记者

  发表于 2009-5-25 19:46:00 | 显示全部楼层
  试过能用吗?
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  141

  主题

  1818

  帖子

  2748

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  5226

  实习记者小试牛刀贡献勋章金牌元老

  发表于 2009-6-11 16:47:34 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  3

  主题

  1349

  帖子

  230

  金币

  著名点评

  Rank: 12Rank: 12Rank: 12

  积分
  1614
  QQ
  发表于 2009-6-13 16:12:31 | 显示全部楼层
  支持一下  不会用呵呵
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  20

  主题

  515

  帖子

  57

  金币

  版主

  拼命三郎

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  1451

  小试牛刀实习记者

  QQ
  发表于 2009-8-8 09:59:42 | 显示全部楼层
  学无止尽
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  0

  主题

  315

  帖子

  9

  金币

  正式写手

  Rank: 5Rank: 5

  积分
  326
  发表于 2009-8-30 14:49:35 | 显示全部楼层
  操作系统 ( K* p  b  c8 N
  - N6 l3 z! Y4 ], D7 k4 U0 F, K! i- _
  Windows Longhorn中文版 序列号:C9RTB-HRXB8-DTMH7-GRJTG-D92JM
  , l1 b1 \) ^* Y  l& A" F2 x- Q9 `9 s0 ]. U2 X) k9 d% H
  Windows Server 2003 Enterprise Edition 真正企业免激活版 SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
  6 N5 U" D0 Z3 p  b" u# i& v9 l
  ( y+ ]% x! Q0 a7 y. |, f- pWindows Server 2003 简体中文企业版(免激活版) SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
  ! v  P: `( n9 Q& d7 ]. a6 m% ^0 q
  : {# X* C7 P; AWindows Server 2003 Standard Edition 简体中文标准版 SN: C4C24-QDY9P-GQJ4F-2DB6G-PFQ9W
  3 c% Y: c1 n" T  H* v
  2 c! U, H; P# bWindows XP 简体中文零售专业版(神州版) SN: BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G ( r4 p( p2 H. a: U6 n- r2 ?
  ' k0 i. s8 e# l  m: Q" d2 `
  Windows XP 简体中文正式零售专业版免激活版 SN: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 / N6 T0 g8 |* n, m+ I/ r' u+ @+ M8 X
  9 t% {+ A! E. M
  Windows Xp 简体中文14in1光盘ISO版解压密码:www.sz1001.net SN: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966   V9 _. y% o7 l8 R4 y

  ; ]1 a" j2 h" q3 W# Y: RMicrosoft Windows XP Professional VLK简体中文版 CD-KEY: DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
  * _7 E! k3 }1 D4 P: H! `$ G' M0 @, \. a8 b
  Microsoft Windows XP Professional VLK 英文版 SN: RFYPJ-BKXH2-26FWP-WB6MT-CYH2Y 7HPVP-8VHPV-G7CQ3-BTK2R-TDRF3 DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G ) {6 [* A6 i4 Y1 v
  $ U4 A8 Y8 q* _+ u$ X
  WindowsXP 专业版 WindowsXP正版ISO, 无限次激活码: CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J或RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ ; A3 I" P% E9 K

  ; y( `. v. H$ ~7 J& cWindowsXP 家庭版 WindowsXP原版ISO,可以算号激活 SN: KWXXK-KD43C-86JQV-6BM33-FBMXG 2 {. J  B0 h! b
  9 e( G# W' [/ n" G" Q
  Windows XP PRO 英文版 SN:WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D 或 QF6T3-T6BPB-VBR2Y-WGXQH-X3R6M 4 J6 u: u; J$ s
  7 p1 w1 m9 K' g) Z
  Win2000 数据中心服务器版ISO 序列号:RM233 2PRQQ FR4RH JP89H 46QYB
  9 ]2 B% M7 b  m+ H, G5 E: @7 x7 Y, f# V' F+ r% k" v. u
  Windows 2000 简体中文高级服务器版 解压密码: www.fzsky.net SN:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
  4 o8 G$ M; o2 V6 y6 j
  / ~. z( p& W3 _* qWindows 2000 Server 简体中文版 SN: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM F4TPD-DQXTJ-3TFCD-CB3XQ-33DV3 ' S  B# _0 ^. ^# Z. p: `

  ! W" }" J( R1 l# b' j9 m! zWindows 2000 Professional 简体中文专业版 sn:VBBJQ-34YFD-W8QQX-P3WFD-XTHXJ
  $ o! ]" j* y( X4 g3 u- s0 t: T0 K' S( f5 W3 i0 H( A" q
  Windows 2000 三合一 简体中文版 Professional: PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM Advanced Server: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG ' ~# W1 c) e: r; }5 J

  8 m! F3 g" J, s  C/ nWindows 2000 SP4 6IN1 简体中文版 Professional Sn:PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server Sn:H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM ADVServer Sn:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG - x/ T+ X* r' f6 @! I* Y/ K* `0 X

  / ]4 \" j0 U7 \; P. f) V+ E8 l6 @) }& FWin2000 英文版全集 Professional(DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM) Server\Adv Server(KRJQ*-RQ822-YRMXF-^TTXC-HD2VM) 5 E5 L8 n# c! e# Z! n! W' Y

  ' f' o; D0 z6 |Windows 5合1 简体中文版 Win2000Pro、Win2000Server、Win2000AdvancedServer、Win98SE、WinME : F% M4 C& L# v+ l- C& a

  . v! u; {% }* Q; b3 Y, P" [Windows NT 4.0 Server 简体中文版 sn: 727-1111111 Service Pack 6a # S" N8 f/ X7 d6 x4 f# ~1 n
  7 E) ^- U  b% f# n; N( F& w7 x
  Windows Me简体中文最终正式版 序列号:K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8 SN: hjpfq-kxw9c-d7brj-jcgb7-q2drj
  3 V+ }% n1 ]! t5 @8 Y" l' |5 f9 e9 R' @0 z4 j# l
  Windows98 第二版 SN:RTWJM-MJMWW-9X8YW-QWR47-KFHFY
  * d# c: y' g; Y' }1 R5 z; }$ a7 _( U+ Y, o
  Windows98 第一版 SN:CG4HX-336RR-44C42-K6MJ9-RMRGD / M2 b* h/ G: |2 S4 s
  ) S2 a! V% A, V! E8 ~% |# z9 E
  Windows 95 osr2 版 s/n: 00100-OEM-0123456-00100 or 26495-OEM-0004872-75026
  ; Z1 H. ~& T4 y4 U6 e, U9 q9 k( K: d, O& T3 \3 {" V$ T
  系统工具
  7 P  j' H% f! a
  + L7 }8 ^4 T0 G, V0 d% |+ y3 [! y" [Microsoft Visio 2003 中文版 sn:WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM + O) Z( T' E6 V. a8 w* K, X5 C
  ; z' q$ _# w3 C8 \+ B7 Y
  Microsoft Visio 2002 中文零售版 sn:PWGQY-C9Q2Y-DXFPP-827P9-JPT93 " }2 E) h2 ?* q8 A/ c
  ; i& Q* J" m9 u( b: z
  Microsoft Visual Studio .NET CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 7张盘 CD Key for Visual SourceSafe 6.0c: 335-3353356
  + f$ e- y; _. a. C
  6 o9 ~- G4 C8 YMicrosoft Visual Studio .NET 1.56G sn: D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB
  & ?- q' u& b( @' R) X8 w0 `$ Z4 O0 Y4 p& V- b  k% U9 w- O
  Borland Delphi 7.0 完全正式版CD1 CD2 注册号:6AMD-PDJ686-APME9D-9CDR KEY:YVX-27C % j, G  z# V7 E9 R( a9 Q

  5 v1 i0 t8 s3 a5 {WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.01 企业版 用户名:Lord Blix/TSZ 注册码:WDW202235-4C6F726420426C69782F54535A 用户名:123456789 注册码:WDW202231-313233343536373839 : J% b' B2 x! R* \
  % R1 ]6 M0 U4 }+ q# o8 e; y; Y9 _
  WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.02 个人版 下 用户名:ffsj 注册码:MTW201115-6666736A
    k2 s2 P% y3 ^1 U5 o5 I( k; }# a* D! i/ l1 g0 h
  WinISO V5.3.0 简体注册版 汉化 Name:Free User Code:9988be39150d1ffa0000006d00000000
  ! _  Q, \, d4 D0 ^. D0 k, @3 U5 j3 f9 x1 h
  Microsoft Office XP 中文零售原版 SN:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
  % d8 X; {! `$ e' P  [( R/ K4 {& O+ }! e" Q! A  K( g
  Microsoft Office XP 中文正式版 解压密码:www.sky66.com 序列号:BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ
  # f( h( m7 v7 h
  * ^+ l' H% @# m, J# [# BMicrosoft Office 2000 中文正式版 序列号:J2MV9-JYYQ6-JM44K-QMYTH-8RB2W * q6 q9 }4 ~: X3 X  X- A2 u

  5 c1 I0 C1 @* u( g; e% mOffice97 中文版 s/n: 4667-0030396
  : g2 P, t/ C* H) K! J( a* Y; J4 J9 l' j, f2 b- O$ {$ `
  金山办公组合—WPS Office 2002 正式零售版 s/n: 002500-110000-407044-550025 # J5 R+ Y4 F7 B

  0 [& e! u& r) t- P: m% @6 m8 M* VWPS 2000 集成办公系统 s/n: KSW00-42712-80739
  : P( U$ K& O/ H+ e: F( L( m6 m
  3 |, ?: y+ Z: X/ @5 u: k, GUltraEdit V10.0 汉化版 Name: UltraEdit Code: J1K5M-K1L3V-X4Y4Y-M5P9B
    S5 E/ w0 S% Z! J
  ' p7 N4 o/ t# \  i8 ^$ u中文之星智能狂拼Ⅱ SN:350-00161634365653 * z5 k( D5 Z/ P; P$ ]

  ' d; ?& P; B3 ]+ A0 m* sRichWin 97 PRO S/N: RW21-014152-0137 四通利方(richview) ( i4 k. F0 y+ X) d

  . v/ I* \  S# S2 ?2 {, N$ r& {RichWin 2001 S/N: PF00-7WLX-0001-0000273
  * _7 [  A7 J! S+ g5 |9 H5 G8 |& o; W# a) c
  超级兔子 V2004 完全版 解压密码:www.sz1001.net 安装序列号: SRMST68168-AOLDWJKLHYJ & e8 K6 J0 G8 y& i+ x
  , q4 l% g+ ^9 R+ C. U
  超级兔子魔法设置 解压密码:www.sz1001.net 另一下载 注册码:SRMST53725-DYEFGUFFCYAV
  - t. a  V3 T7 r/ A2 t1 |9 x
  ) u0 o# D# q6 S& @9 C+ e侠客系统修改器 V1.21 用户名:000ye 注册码:c1Ycc3Ydt2 或 用户名:伪装者 注册码:q4Uxz4Uwx6U7 % B5 C6 j. Y. K! g; f- u

    w' e( y% @7 I2 y神奇注册表 1.81 Name: 小鱼儿 Sn: 927008 另一下载
  ' v$ [; g& X, T+ t" r$ b$ H2 s1 K$ m6 c0 z; y6 ^$ v$ F, E+ w3 S
  万象幻境网吧管理程序10.1专业版 500台机器注册 Name: laofu Code: 467F-40B9-1002-2CBF
  ' o0 p, ]) e" t) ~% n1 i9 D- W
  $ {, X2 U8 e! s: @4 h  @美萍反黄专家V4.8标准版 sn:0016 code:29279;sn:0018 code:37069
  - Z" u; r7 U% X$ j: A1 e! c* b/ W! i/ x0 g! z/ ~) z2 x- n* @1 T
  美萍反黄专家V3.5标准版 软件序列号:0008 注册号:32325;软件序列号:0009 注册号:39484
  & v: d' _9 k: g) N7 D& b
  $ \- ^9 ^# [( _5 o  i  EWinzip9.0中文版 注册名:苹果虫的家 注册码:00990000 ; v% L7 w- R0 \

  # ^% T# B7 U, mWinzip8.1中文版 Name: applebug Code: 62730BA1 Name: cTRLd Code: 1D4C036C ; y, F. s+ a$ b( P0 z* c( X
  2 [7 Y1 r, N& L# x9 i  n
  PowerQuest Drive Image v7.01 name: www.51zz.com sn: AY3A-PH7J-3D4M-4WWP-4TDT S/N:AY3A-PH7J-3DM6-R7KR-6XJT
  * A+ A! [; Q4 q
  1 X/ Y3 }0 k' ~' l9 _) fSystem Commander 7.05 完全版 s/n: SC7-ENE-1015636-RRHC . T2 E2 B8 \* B9 w

  4 f$ @. g- Z3 J& g$ i( g$ ~System Commander 7.03 完全版 s/n: SC7-000001-0000002-MEGP
  * I' S( i0 |8 N9 [* p5 ^0 j
  7 H, A2 q, ~3 T+ u- bAutoMate V4.5n Code: 30828-1154-062090 Service: 39538-8858-978980
  $ |7 H; F5 s/ J5 I: {
  ( A  r, _9 j5 l4 r7 [( CPassword Recovery Kit v5.30 正式版 SN:4R5L-BRC4-GSBC-S69YC
  2 K! a* E, l  }5 S5 L  B: J8 ]# a' s/ |, }) _4 l  D+ d
  有关网络 ' m1 x1 S1 }% s& q7 U

  5 m5 o+ q  A1 j% m6 G3 i/ fOpera 6.05 简体中文版 Code: w-YLr7p-35LEU-sHVke-JXQdk-Wjnpv 简版 ( |8 b: o2 @' `2 c/ s- {

  . s3 E9 ^! u- p; @+ t网际快车1.6(FlashGet) name: applebug mail: applebug@163.com code: fgc-kaSkZRX4WPpXFgPUqHTR5Ae7NYVhbWs0lqIeJN8D ; s- y3 y9 d* F9 z% P' W
  4 G* A7 F: n" X* @; ?: I3 e
  FlashGet1.2 破解 Name: opq98 Code: 08790LJ3N8
  8 e+ r7 ]9 H8 u. \; y( F  n; `7 v: K+ o( u7 x
  Foxmail Server For WinNT/2000sever 1.0 : e! |% B; h2 r$ y7 c6 s
  / X6 S4 f1 k1 x; z
  MDaemon Server Pro v6.72 正式版 注册 Code: FAQJFRH-ITLZYNL-JWFWSKJ
  ! P1 d  @6 i, h  p! o3 U+ Q* J' Z9 S# ?0 _2 [% c& t2 V
  MDaemon V6.03 汉化版 注册 Code: CMMXAEI-CGRHORQ-CKHIFAG + f6 ?9 n7 x+ W5 D) o1 B5 ~
  / c. ^4 |; G5 p
  杀毒软件
  . `& {' r' X" x2 W% z3 M9 Q8 _7 T0 l3 i; E* M: R
  熊猫卫士 v7.04 中文铂金版 Name: U38V92LK3H password:2 a16sd7xekx79
  + b  c7 L, D. ?% x! f& Y
  ) m) S9 @4 b8 a( o1 x5 H4 m* xPC-Cillin 2003 v10.0 零售版 注册码:OSJ6-6571-1627-0804-3372 : L+ [, G- G( G( R

  6 C, Q$ w3 \: o: q+ L( _金山毒霸 V 正式零售版 SN: 103000-010050-000000-133499 激活代码:2wxxxxxx
  / ]  ~% E7 g- I% ]2 z9 Y0 u  J' ^& _3 Q0 g1 @& n- ?
  金山网镖 2003 正式版 SN: 101900-014000-525351-787070 0 v6 u' E: D4 V! r4 p) t# {. }

  : K" S( K. y( u. ^金山毒霸 2003 安全组合装 SN: 102000-010000-867277-000005
  7 q$ Y! D9 S) K2 Q
  - [; \, f5 }% [- @: I9 d3 p金山毒霸 2003 钻石会员版 SN: 102100-010000-123456-299178 标准版 SN: 102400-010014-430298-000007 算
  ) s0 S! ^4 j# p; h3 C
  ) c$ m! P4 c* M0 Z" Z" }金山毒霸 2002 钻石会员版 SN: 101300-010000-120201-008394 标准版 SN: 101200-010000-261784-513295
  # q; N; @- z" x5 L
  $ ^2 Z$ G7 O* z3 P4 C* c金山毒霸 2001 钻石会员版 SN: 100700-110000-004009-009901 标准版 SN: 101100-110000-130180-706202
  ) Z  B" @  c4 N! e0 t' |& l$ `; Y6 A3 n
  江民KV2004正式版 SN:KV000-14548-BWFMB-G6ZHY-2FC4H
  $ A/ f6 l  z9 l8 n  e
  & w8 r/ [$ \7 L瑞星2004网络版 SN:86CEWS-WR44SP-6DGDR4-DAF008 10个服务器端100个工作站 sn: 3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108 20服务器 60客户端 4 ~" c! V! m" h6 R

  + L0 v5 ]* U! S- J9 o" X瑞星个人防火墙 2004 序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200 用户ID:4AJRY64DNA4G
  # k3 B; s6 d8 q2 i" C4 }* K* _# b, K) g# x
  瑞星杀毒软件2006 18.07.52 全序列号安装新年版安装程序rav2006.exe的MD5值:0f206e5833dbed964e8aff0112d6335e
  5 E" _+ x* j0 @! L1 `& T2 t4 o  j
  有关视频播放
  # K* F4 W: H; A3 Z: o0 U2 `3 e. i5 T1 `. |3 A' n6 R
  EO Video V1.3 正式注册版 Code: CXTG-0ckowzb4 ) T' }9 ?/ ^! M: d

  - P& r+ d" d4 R' V& e  K1 w7 S豪杰超级解霸XP 另一下载 解压码: www.soft163.com 8 @2 w- e; x, X" _+ w% o

  7 h/ U6 o9 V7 H# A5 k! W豪杰超级 DVD III 完全版 Name: crsky Code: 3319-233u-kl35-p9g3
  - s: p$ L' @& M7 v$ U) v2 Y! }3 O0 N% X( Q/ k  L
  PowerDVD v5.00.0805 豪华版 Serial: DX96742126897829
    |/ A- g/ J" x, C. C$ U4 v; u6 k  h& g; w9 v
  Email: crsky@163.com Password: crsky Serial: 3RU9583-RIB34J5-432O3V0-OPRJ5G22 Last: 6249 ' Z; Q; ~# X9 M. a# l8 ^

  $ `& K' O* O3 |/ M; u% PEmail: notesky@ password: notesky key: R24850P-FQ266DI-C3RTTNH-36H24J3S card: 2378 8 F# L8 q6 M9 f8 }& D: h+ V# \5 q# [
  # \7 g& o! d3 x+ Q8 ^3 I! D
  WinDVD Platinum v5.1.05.026 Key:5JU4U9DL-X9TYHND8-YVGZHFR5-WYGPNHFV2 Card:1595
  ) @1 f# Y/ l3 H3 V6 d) y* b. J2 A: y) T4 r9 f+ e, w* T  S
  RealPlayer8.0中文版 注册码: 0444-90-4466
  4 b/ X, C+ r( d- q: r
  8 }4 [1 r+ Y7 f8 k! `- L5 _Winamp v5.0 简体中文正式版 Name: crsky Code: QJHCH-USZ3H-SRPWJ-PNMRE * R' k" ], U; O: _7 q* t+ a

  ! c/ |  g! _. Q7 bPowerVCR II v3.0 PRO 简体中文正式版 安装序号: PD7000EPS0000453
  ) o+ H) G* S- t( r- Q
  - P3 `2 B' S4 V+ b, o3 u  CInterVideo WinDVR v2.0.34 多国语言完全版 eMail: ttdown@ttdown.com Password: ttdown.com Key: VV9BMYU-LMTZG25-U8SELQR-Z8L3NHWY5RK2 Card: 3311 0 q0 _* ^* Y8 X6 h
  ) J, W! F# S9 ]8 B  n+ z0 q
  InterVideo WinDVR v3.0多国语言完全版 eMail: crsky@163.com Password: crsky Key: VYA2VS6-62NVVPF-T5XR65Z-8BPEBRSTXY22 Card: 5206 ! D4 o, {* y# o8 I, u) g6 ^8 w
  / f; |: |$ Z. f" t
  TMPGEnc Plus v2.58.44.152 汉化版 Code: TE25-NC9E-RKL7-6NB7-DWIV . a+ ?8 I' Y# _/ p1 h7 o7 c. [* {( f
  - P! d5 D8 |7 n9 Z$ o0 j
  TMPGEnc Plus 2.520.54.163 简体中文版 S/N: TE25-PKNB-NPGA-OOJV-65EY 6 `7 W9 n2 e$ b$ c: ~+ j4 k1 c3 D
  + p2 m5 H  q* s9 u2 h
  RM to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter v1.3 Name: crsky Code: 65300256-66965416-17916518-04107896-76020021-63114002-0E8F9CC2902EDC84F62F69BC
  & @- v; V# O: q" B' W4 u9 X6 ^( R
  $ Q: ]$ d8 u. {3 A, P  p/ R. w图形图象 2 W( B8 w& D* c0 _+ V9 |
  # R# Z4 b& W% l7 p
  ACDsee 5.0 SN: 581-076-451-038-881-441 8 q$ n# c( @0 {/ p/ O
  ) l1 g% t# R! M6 }
  Adobe PhotoShop V7.0.1 简体中文版 SN:1045-1559-9868-2691-7041-2899 , G, H' G* N' }: j  Z, u( o
  8 K- b" z  D/ v0 E+ c2 p
  Adobe PhotoShop V7.0 正式版 SN:1045-1209-6738-4668-7696-2783
  2 P) E! N) ?7 S. v9 h- e; h# E/ K
  Photoshop v6.01sc官方简体中文版 序列号:PWC601R3382269-296 ! b3 R5 p3 ~$ t* q" }

  & s3 g4 G# g. M) KPhotoshop v5.0.2简体中文版 序列号:PWT502R7100517-628
  ! h6 }- G2 Q" e, T8 Q9 A3 B8 y+ [1 m+ x' |5 E" E5 F. \' B
  Adobe Premiere V6.5 简体中文零售版 sn: MXX600X1177419-888
  6 B- ?. a/ c8 Z+ N" Q; x  p% G6 a- u. K  D6 O# ~
  Adobe Pagemaker 7.0 正式注册版 SN:1039-1121-2998-7586-7388-7545
  " K( S9 r/ f! _- J8 h' j/ l5 i( V0 g( r' ?2 m* O: N8 O6 C
  CorelDraw10.0中文版 另一下载 Sn: D10NR 3284253T76
  ) T4 I9 ^; k1 m) b
  8 B- C# c% O2 |; C7 C( u! _AutoCad 2002中文版 Serial: 400-12345678 CD-KEY: T4ED6P ) }8 @0 e) d  ^# ^

  3 ^  N& S$ C* z% @网页制作 : p0 D' [3 M7 [/ B2 N

  ' Y: ~/ a+ x) hDreamweaver MX 6.0 正式零售汉化版 SN: DWW600-54622-26755-01760 迷你版 - R" f% D+ c/ m" E
  , d8 h  |" h$ U7 D/ L* V
  Dreamweaver MX 6.0 官方简体中文版SN: DWW600-54622-26755-01760 / L+ C+ L) D/ x' k% a7 p$ W
  - k1 _, f; c7 K8 B
  Dreamweaver4.03 简体中文正式版 SN: DWW400-03771-57289-73501 或者 SN: DWW400-00470-47289-60450 8 f0 ^# T* g5 H) x9 ~. q% Y
  - @- T  m: G0 J4 y1 D
  Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 SN: UDW400-06066-07241-71420
  2 A3 k/ S7 T1 P
  + ^8 g, e% q2 R: E9 M! o, ~Macromedia Flash MX 6.0 正式零售版 SN: FLW600-09531-57240-83750 5 {, W3 a- q0 i
  6 m& v3 _4 k1 Q% ]& n5 \  j
  Macromedia Flash MX 6.0 官方简体中文版 SN: FLW600-09531-57240-83750 3 n0 u- F+ I. q' t& P: I
  ! y# e2 g2 U; D" K( s  }' U
  Macromedia Flash V5.0 正式版 SN: FLW500-13547-37838-54321 或者 SN: FLW500-03143-77238-80660
  ; |/ f7 g% w$ V1 y; Z& v! ~' l/ e  h1 P( x% ]
  Macromedia FireWorks MX 正式零售版 SN:FWW600-04860-63582-21175
  ' ~3 o3 l, M% D" D: [; l. ?9 n8 V4 ?8 i( ]
  Macromedia FireWorks MX 简体中文版破解 SN: FWW600-04860-63582-21175
  ( c3 V/ B0 I. v' V' ^. t* u  q; h/ j0 |) [! H
  Macromedia Fireworks 4.0 完全正式版 SN:FWW400-02666-67248-02548
  2 d5 u$ x; f; A( w$ i+ X+ C- B3 l* p3 d0 z0 t9 P; ~
  Flash Catcher v2.7 Flash动画下载的好帮手 Code: ckIhi24uf5 ' r# b. b* s% v1 q
  * }' g4 a  L1 H; k
  翻译工具和内码转换
  4 m" t5 r) b% k: a5 {- H( r' P8 a4 t- e8 R1 e* \
  金山词霸2003专业版 S/N:055000-110000-000009-022009 % w+ V" B" K( K0 u) @8 s6 J5 t& d0 \

  % b. Q! B9 K3 G. l* N- [8 z金山快译2003专业版 S/N:055100-110000-265602-654072 ! `0 U5 X* Z* }+ Q5 ?9 f

  ; n7 q- g4 I- lMagicWin98 1.3 汉化补丁 Name: tiger Number:1234567 Code:123HJLJ544 ( p" r; R6 G1 Z1 y( `8 m5 b3 r
    p- \0 c/ x7 F' X
  虚拟光驱及刻录 $ s# Z9 G; p7 @  M
  0 h& g+ o  n9 y# ]' X, A2 R
  虚拟光驱(Virtual Drive) V7.03 个人版 Name: crsky SN: VDP700020999755 * c- A& C. }* t: h9 F$ V5 e5 R1 C

  & r- P/ c4 ^* Z& G3 OVirtual Drive 7.01 多语言个人零售版 Name: CaiQing SN: VDP700020999755 $ y5 f' x# z3 ^/ \2 P/ G8 U! o
  / f9 H- J: C* B9 u$ b9 q2 ~
  Virtual Drive 6.11A 简体中文版 SN: FSX74000000 SN: FSX31000000
  * b2 t8 M* n3 _
  % ?, s4 ^' [( N, CWinISO V5.3.0.125 汉化 name: applebug code : 3615010c3a1668186360401cfce7d120
  / t) K' Z& \- {
  4 W' h7 W7 T' ]: A- r, L0 cWinImage V6.10 Name: applebug Regcode: 10DC7DC3
  9 L- v2 a+ B5 b/ h; S  A1 J2 O3 ~, G( q
  Nero Burning ROM v5.5.10.28 官方简体语言版 SN: 5502-0328-6310-1547-4499-5328
  - @$ t" m* l: |) f+ H- T* Y9 h6 [8 K' b) e8 ]1 |: q
  NTI CD-Maker 2000 Pro V5.1.29 简体中文版
  5 N3 Z, x$ i* y7 q6 m4 U4 t2 j# B/ S
  CloneCD V4.2.0.2 sn: 1531057899-7-3071158013-757994038
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  0

  主题

  13

  帖子

  10

  金币

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  23
  发表于 2009-9-1 08:54:18 | 显示全部楼层
  ZHICHI 不错啊,楼主好人
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
  xuandstone 该用户已被删除
  发表于 2009-9-2 14:43:13 | 显示全部楼层
  提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  奋斗
  2019-9-22 22:59
 • 签到天数: 4 天

  [LV.2]偶尔看看I

  9

  主题

  683

  帖子

  5498

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  6877
  发表于 2009-11-18 23:17:16 | 显示全部楼层
  路过,支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  擦汗
  2020-5-27 02:17
 • 签到天数: 141 天

  [LV.7]常住居民III

  135

  主题

  2449

  帖子

  8586

  金币

  超级版主

  论坛的颜色很漂亮

  Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22

  积分
  14272

  版主金牌元老超级美眉贡献勋章实习记者VIP勋章小试牛刀

  发表于 2010-3-1 11:10:34 | 显示全部楼层
  支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  34

  主题

  1423

  帖子

  685

  金币

  论坛支柱

  Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

  积分
  2209
  发表于 2010-3-7 09:04:47 | 显示全部楼层
  支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  本版积分规则

  QQ|小黑屋|手机版|Archiver|UG模具网 ( 粤ICP备10229226号 )

  GMT+8, 2020-6-5 09:49 , Processed in 0.945054 second(s), 25 queries , MemCache On.

  Powered by Discuz! X3.4

  © 2001-2017 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表