UG模具网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

瑞洪模具学校UG专业培训招生
查看: 5077|回复: 26

软件注册码大全-------精华

  [复制链接]

该用户从未签到

13

主题

84

帖子

273

金币

版主

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
558
QQ
发表于 2007-12-3 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松学习交流!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
软件注册码大全
; c- N$ c5 J8 d8 X8 Z+ \4 ]1 q$ d3 m7 C4 B# R; U1 Q
操作系统
4 e" y/ m: T# z5 c; j/ K; W: f+ }; ^- {: F" p
Windows Longhorn中文版 序列号:C9RTB-HRXB8-DTMH7-GRJTG-D92JM ; p8 C/ i9 S6 N% B) r
' D/ L. s# Z3 V0 r9 l' W3 M
Windows Server 2003 Enterprise Edition 真正企业免激活版 SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY   s' k0 s" [9 F, B" f" J

/ E' r; {$ i- }Windows Server 2003 简体中文企业版(免激活版) SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY 8 m- j; y3 A) f# B% ~: W
4 c$ I* G% B+ r" [0 d: L4 ?
Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文标准版 SN: C4C24-QDY9P-GQJ4F-2DB6G-PFQ9W 8 G0 Q) }) @& ~) i1 `) T8 e

- i1 C# y  |! e" Y! O" m" b* E5 UWindows XP 简体中文零售专业版(神州版) SN: BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
3 b  s- f6 [3 l+ B+ g7 g- E: M2 j7 {, j4 P5 d* E
Windows XP 简体中文正式零售专业版免激活版 SN: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 7 t1 R% r+ f- \! h- T% `

2 n/ G% i: \( G8 i# @Windows Xp 简体中文14in1光盘ISO版解压密码:www.sz1001.net SN: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
- k5 S9 [" n2 a, }0 H
, u* i) }( C8 N5 Y9 F" C- B" \Microsoft Windows XP Professional VLK简体中文版 CD-KEY: DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G . B4 p6 h1 X6 n3 f0 K7 S
4 z% m" `8 @. n- h
Microsoft Windows XP Professional VLK 英文版 SN: RFYPJ-BKXH2-26FWP-WB6MT-CYH2Y 7HPVP-8VHPV-G7CQ3-BTK2R-TDRF3 DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G ( \! q% B7 V) {
+ E# ~. P( l( x2 E% L; \: \
WindowsXP 专业版 WindowsXP正版ISO, 无限次激活码: CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J或RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ 2 ]" V8 f* F5 J6 ~" ~
' H: o9 M" J' `) j! k
WindowsXP 家庭版 WindowsXP原版ISO,可以算号激活 SN: KWXXK-KD43C-86JQV-6BM33-FBMXG
( }7 O9 n+ s. y. K2 r* X6 `/ N% z( C% z9 y
Windows XP PRO 英文版 SN:WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D 或 QF6T3-T6BPB-VBR2Y-WGXQH-X3R6M , c4 o5 M! C* q. b* C
" m. {- y$ I& H, J/ V
Win2000 数据中心服务器版ISO 序列号:RM233 2PRQQ FR4RH JP89H 46QYB 6 ~& {- K9 A. a

2 `7 N- c6 c/ h( KWindows 2000 简体中文高级服务器版 解压密码: www.fzsky.net SN:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG / e$ I6 W/ k7 O7 W/ V2 X
5 ~& q+ V* v+ h7 h( z3 H
Windows 2000 Server 简体中文版 SN: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM F4TPD-DQXTJ-3TFCD-CB3XQ-33DV3
# A1 F( U: J  s, U* U
/ J1 C6 G+ {( i) c7 nWindows 2000 Professional 简体中文专业版 sn:VBBJQ-34YFD-W8QQX-P3WFD-XTHXJ
/ S8 |. w' t. |* b' l# Z8 F7 N. n9 x! D! G: B1 T( l% v8 A
Windows 2000 三合一 简体中文版 Professional: PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM Advanced Server: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
5 q; G: p$ R; @$ v, j+ I- P- A& V$ w4 e
Windows 2000 SP4 6IN1 简体中文版 Professional Sn:PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server Sn:H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM ADVServer Sn:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG 0 S) {; W  l% V* e% c3 ?: j* n, ^
3 C: x; D, R8 _2 g2 J
Win2000 英文版全集 Professional(DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM) Server\Adv Server(KRJQ*-RQ822-YRMXF-^TTXC-HD2VM) * b0 m1 J0 ?+ S
7 a1 F  I! @# n
Windows 5合1 简体中文版 Win2000Pro、Win2000Server、Win2000AdvancedServer、Win98SE、WinME 2 ]; q5 ^! q# k1 R/ r( L8 G5 \1 v
4 ?% G$ Q0 ~5 W' K. Z; g
Windows NT 4.0 Server 简体中文版 sn: 727-1111111 Service Pack 6a , V' N! e% l% W( H" w; x1 j. E
0 O) e& D- ]4 X. C9 Q1 ]* t' @
Windows Me简体中文最终正式版 序列号:K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8 SN: hjpfq-kxw9c-d7brj-jcgb7-q2drj % Z- x- P  j0 Z- H+ T& H. J+ m. Z

* u- h+ S+ U9 d7 j8 N$ A2 gWindows98 第二版 SN:RTWJM-MJMWW-9X8YW-QWR47-KFHFY ' u3 H% B$ z$ D: J4 w6 F, u/ d
* r0 j& e4 t& z  O; u. a. V5 [
Windows98 第一版 SN:CG4HX-336RR-44C42-K6MJ9-RMRGD
2 D) J( Z, W5 K! E/ a4 c  p/ g, G6 d. n# y0 U9 v( v: B
Windows 95 osr2 版 s/n: 00100-OEM-0123456-00100 or 26495-OEM-0004872-75026 9 L- V7 I$ U* j. O
2 D4 k" J% i" P7 c
系统工具 ) _1 `5 O' A" F

8 N' i7 ?/ b) b4 {Microsoft Visio 2003 中文版 sn:WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
! o. Z6 z& n. C) \" |) u) ?
0 [+ z2 O6 W* q* O5 X2 hMicrosoft Visio 2002 中文零售版 sn:PWGQY-C9Q2Y-DXFPP-827P9-JPT93
$ C" e8 ]7 E0 M- _) S/ ~# D8 e. L- c) Y3 U& a6 i) `
Microsoft Visual Studio .NET CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 7张盘 CD Key for Visual SourceSafe 6.0c: 335-3353356 6 J. e7 w+ u! P* j9 `$ N

; d) `1 U8 \: B+ @( l) M* ]Microsoft Visual Studio .NET 1.56G sn: D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB
. S2 d  L6 g/ e6 u# I1 c* X
- T5 E" H, Z% v0 }Borland Delphi 7.0 完全正式版CD1 CD2 注册号:6AMD-PDJ686-APME9D-9CDR KEY:YVX-27C
; \& K" ]/ J( J, M0 a& |6 v" @$ h# p3 x3 S0 b" w8 D
WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.01 企业版 用户名:Lord Blix/TSZ 注册码:WDW202235-4C6F726420426C69782F54535A 用户名:123456789 注册码:WDW202231-313233343536373839 , ^) ]; G9 C9 F" m6 F- }8 X& G

. H! a. j: }  T5 F; ]WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.02 个人版 下 用户名:ffsj 注册码:MTW201115-6666736A ; u/ N' @. S$ l( C/ M' M

& i( F/ `! a. kWinISO V5.3.0 简体注册版 汉化 Name:Free User Code:9988be39150d1ffa0000006d00000000 ! J* p1 G8 m" n+ |( M

% n. L- P' s3 m' x4 eMicrosoft Office XP 中文零售原版 SN:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
2 z, q( K2 Z: v- M; \& S" ^& y& g& E7 ^& f
Microsoft Office XP 中文正式版 解压密码:www.sky66.com 序列号:BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ
8 E* h9 f" z# o. y. N. P) }' P3 Q- ]) }, u: M
Microsoft Office 2000 中文正式版 序列号:J2MV9-JYYQ6-JM44K-QMYTH-8RB2W # ~6 r; f" z9 y4 R* k
; ~! ~' b# J: _: L+ Q  F
Office97 中文版 s/n: 4667-0030396
1 G- t4 e) z' X
! I1 N" C5 }" ~金山办公组合—WPS Office 2002 正式零售版 s/n: 002500-110000-407044-550025
2 C3 o* F5 w2 m7 O4 h" n; }% t6 d3 v- \$ b; X/ e! x9 ~0 S
WPS 2000 集成办公系统 s/n: KSW00-42712-80739 # ]# p5 H1 z2 N6 X: X

2 Y, ^! N7 x; _- b2 o* Y9 e) dUltraEdit V10.0 汉化版 Name: UltraEdit Code: J1K5M-K1L3V-X4Y4Y-M5P9B ) [# O- n  Q1 U8 C2 C. m5 K

- P# ^2 @+ b8 K中文之星智能狂拼Ⅱ SN:350-00161634365653
* @( a, p4 F9 ]" s4 T$ A' e1 w- W! z5 m$ @: ]2 U" [; m: r
RichWin 97 PRO S/N: RW21-014152-0137 四通利方(richview)
7 ]: D8 C" f' v4 r1 b* }8 ~
9 S$ |0 }; C& [" Z4 S: A/ O; cRichWin 2001 S/N: PF00-7WLX-0001-0000273
* L; m6 [5 ^( E5 G; b0 l- Z( Y4 W! g6 I( c) b
超级兔子 V2004 完全版 解压密码:www.sz1001.net 安装序列号: SRMST68168-AOLDWJKLHYJ
3 V4 l% p& i( h1 f  z5 t0 l% ~
( M5 `9 ^1 t7 f, i* q/ h+ c超级兔子魔法设置 解压密码:www.sz1001.net 另一下载 注册码:SRMST53725-DYEFGUFFCYAV
! U- `% ^; M! r) f3 _$ d+ l: ?8 B$ y9 V' l+ g8 e
侠客系统修改器 V1.21 用户名:000ye 注册码:c1Ycc3Ydt2 或 用户名:伪装者 注册码:q4Uxz4Uwx6U7 ' @: h* |3 y) _1 r; T
' ]0 h2 A+ w& M' m7 Q8 P$ n, n; w
神奇注册表 1.81 Name: 小鱼儿 Sn: 927008 另一下载
+ O8 l$ v8 C" b' K) Y  r8 x8 m3 e& |# F
万象幻境网吧管理程序10.1专业版 500台机器注册 Name: laofu Code: 467F-40B9-1002-2CBF
$ o2 Q9 g  m( i: J9 f2 O+ {( i8 t" A" A
美萍反黄专家V4.8标准版 sn:0016 code:29279;sn:0018 code:37069 " B, E7 K5 C" Q# C4 ~" H$ A2 T' B+ U

* t' ~/ L* f8 ^' w! R美萍反黄专家V3.5标准版 软件序列号:0008 注册号:32325;软件序列号:0009 注册号:39484
3 i6 Z6 I6 K$ m$ q  N# a. @, {- b6 b* y( r, G. \5 O& H
Winzip9.0中文版 注册名:苹果虫的家 注册码:00990000 9 D' c' Q# N8 [# ~; h) J
6 A$ u' J; f/ x/ o, g
Winzip8.1中文版 Name: applebug Code: 62730BA1 Name: cTRLd Code: 1D4C036C
) ~$ V7 h8 i' P; m$ A
* |# l* b  t6 o2 TPowerQuest Drive Image v7.01 name: www.51zz.com sn: AY3A-PH7J-3D4M-4WWP-4TDT S/N:AY3A-PH7J-3DM6-R7KR-6XJT
0 ?; v  z; n. s! P" m
, A: @6 A, E( R6 WSystem Commander 7.05 完全版 s/n: SC7-ENE-1015636-RRHC 6 A2 K- p' n" V/ D% V, f4 o

2 N* c' D7 Z$ R. d0 q8 @6 pSystem Commander 7.03 完全版 s/n: SC7-000001-0000002-MEGP
. W, M  _2 V! s2 g" H6 _  {/ W; s
% D+ K: y7 A" E) [& y% T0 ?AutoMate V4.5n Code: 30828-1154-062090 Service: 39538-8858-978980 2 V2 }: E& _8 j& R: L
; H' u$ Y! Y; W# M3 q
Password Recovery Kit v5.30 正式版 SN:4R5L-BRC4-GSBC-S69YC " o' U9 r. S0 k5 E4 s( ~# H
: Q  a7 l, G5 M* M/ u0 ?* [
有关网络 ; t5 U( f+ _  a6 ^+ n
8 J/ ?2 e( r" ~" V: `
Opera 6.05 简体中文版 Code: w-YLr7p-35LEU-sHVke-JXQdk-Wjnpv 简版   |5 q- t0 S: J1 l4 v- p6 q. h

% u8 _$ \, E) z2 z, J: c网际快车1.6(FlashGet) name: applebug mail: applebug@163.com code: fgc-kaSkZRX4WPpXFgPUqHTR5Ae7NYVhbWs0lqIeJN8D
% J$ e& H) u1 [0 s0 X) I1 ]2 q' @! I6 Q/ i7 H" ?, E( `
FlashGet1.2 破解 Name: opq98 Code: 08790LJ3N8
( m7 \/ L0 J. I% g; M. U2 p& ]
: v) G( j& l3 L- D7 \) s7 NFoxmail Server For WinNT/2000sever 1.0
/ g. `: Q0 N& c4 B8 U
9 P/ S# H2 Q9 Q( f/ n, A- M) TMDaemon Server Pro v6.72 正式版 注册 Code: FAQJFRH-ITLZYNL-JWFWSKJ
$ X# I9 j/ A; g8 g
2 o5 ^2 \. [) `3 j& `MDaemon V6.03 汉化版 注册 Code: CMMXAEI-CGRHORQ-CKHIFAG
8 W% S8 h1 ^7 e5 _; y' p4 A) h9 U# I5 ]1 \& _* w% k9 x
杀毒软件 7 \! g# a9 L# m2 L8 B6 [% C

+ [0 _. i2 P  a( z+ R% G* J熊猫卫士 v7.04 中文铂金版 Name: U38V92LK3H password:2 a16sd7xekx79 0 t! j5 h& T2 g( P3 d! w

7 ^' h( f' F% L' E) EPC-Cillin 2003 v10.0 零售版 注册码:OSJ6-6571-1627-0804-3372 & w2 B' l/ b. X6 t% |
1 f! y, c# l( O+ M, l9 @2 f" s
金山毒霸 V 正式零售版 SN: 103000-010050-000000-133499 激活代码:2wxxxxxx - X. g8 f8 P& k: [, s
* C4 H& i4 B9 R- c
金山网镖 2003 正式版 SN: 101900-014000-525351-787070 8 f- B3 J. e# h: G* y, D' L& z

& m! P0 s! D7 K+ i( T9 q+ N金山毒霸 2003 安全组合装 SN: 102000-010000-867277-000005 ! `3 N4 o( b. Q

) \; c8 m  b" B/ L8 g" f: f* m金山毒霸 2003 钻石会员版 SN: 102100-010000-123456-299178 标准版 SN: 102400-010014-430298-000007 算   D9 s8 a+ N9 x

7 F8 s0 s; z6 X3 y2 s3 J' D金山毒霸 2002 钻石会员版 SN: 101300-010000-120201-008394 标准版 SN: 101200-010000-261784-513295 6 K0 o$ J  _" E9 }" b
! R+ I$ e' A9 f4 c4 G
金山毒霸 2001 钻石会员版 SN: 100700-110000-004009-009901 标准版 SN: 101100-110000-130180-706202
2 K4 x! I0 {; q* `- B
6 h7 o! V$ R0 n6 U江民KV2004正式版 SN:KV000-14548-BWFMB-G6ZHY-2FC4H
- _6 U3 B1 n2 k" j% b8 H" s, q: M( N* `& G  \1 H: I
瑞星2004网络版 SN:86CEWS-WR44SP-6DGDR4-DAF008 10个服务器端100个工作站 sn: 3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108 20服务器 60客户端 ' C9 ^, q( h: |" n3 U

- }8 n) R5 I9 m( a瑞星个人防火墙 2004 序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200 用户ID:4AJRY64DNA4G
* T# d2 u$ L3 e
1 z, |' R) q3 `5 V/ x瑞星杀毒软件2006 18.07.52 全序列号安装新年版安装程序rav2006.exe的MD5值:0f206e5833dbed964e8aff0112d6335e , S0 i% ^& d6 ^) }! s

" c/ k/ |% }6 `, K2 j, V有关视频播放
$ j1 ~% V& }3 {$ P, R8 z. F
; \( ?; w- ?: F, @( E" i( K1 qEO Video V1.3 正式注册版 Code: CXTG-0ckowzb4
% n) {0 v4 y8 \7 B; _2 Q
; n$ d+ l6 j: v: E* j" }豪杰超级解霸XP 另一下载 解压码: www.soft163.com
, b: y: ]4 R( _, r9 h  E# w
4 D4 [- h% w. x! b+ ^+ d豪杰超级 DVD III 完全版 Name: crsky Code: 3319-233u-kl35-p9g3 * t/ f2 ?+ M( s6 t  K$ M0 M1 b
# l! z* ]' p' s" C5 j2 ]/ f
PowerDVD v5.00.0805 豪华版 Serial: DX96742126897829 * H  e  y2 D- A6 M0 ^! T
4 x3 d% M( I& t8 k
Email: crsky@163.com Password: crsky Serial: 3RU9583-RIB34J5-432O3V0-OPRJ5G22 Last: 6249 , f; L/ T& l  P$ O7 _5 `* a5 i

6 O3 }. l" {5 g! N# j' j5 KEmail: notesky@ password: notesky key: R24850P-FQ266DI-C3RTTNH-36H24J3S card: 2378
( j1 J$ W# Z: W" z5 v0 [7 l8 O9 ^0 P1 m) V0 H$ O+ \
WinDVD Platinum v5.1.05.026 Key:5JU4U9DL-X9TYHND8-YVGZHFR5-WYGPNHFV2 Card:1595 # T! I- j/ A5 I  g# h

* \8 X6 f6 `" u4 X7 s+ D0 x+ ^RealPlayer8.0中文版 注册码: 0444-90-4466 + `& x9 X6 Q6 ^, Q6 }

# }) f1 ?* z9 X5 _! D5 HWinamp v5.0 简体中文正式版 Name: crsky Code: QJHCH-USZ3H-SRPWJ-PNMRE 3 A8 `" N: t$ k- J

+ k- y$ I+ [4 E- ]PowerVCR II v3.0 PRO 简体中文正式版 安装序号: PD7000EPS0000453
! u3 s7 t, j! v, h9 i! Q. k
1 w& f7 r+ r# ~' \# r5 X+ UInterVideo WinDVR v2.0.34 多国语言完全版 eMail: ttdown@ttdown.com Password: ttdown.com Key: VV9BMYU-LMTZG25-U8SELQR-Z8L3NHWY5RK2 Card: 3311
9 c1 D7 i4 V7 V5 m' J% a0 {
9 h* i% I' N2 M7 O& e- {; @9 H1 i) l7 LInterVideo WinDVR v3.0多国语言完全版 eMail: crsky@163.com Password: crsky Key: VYA2VS6-62NVVPF-T5XR65Z-8BPEBRSTXY22 Card: 5206
+ i: T0 P& w8 H8 y7 t
4 }' `0 R0 [; x% ITMPGEnc Plus v2.58.44.152 汉化版 Code: TE25-NC9E-RKL7-6NB7-DWIV 1 V, [* n' I5 h; x4 x0 |

; q; O; y$ \# m. l6 ZTMPGEnc Plus 2.520.54.163 简体中文版 S/N: TE25-PKNB-NPGA-OOJV-65EY $ c7 }$ c, v( u/ r: Y; U

. W5 g- ^. ~8 C% ]/ mRM to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter v1.3 Name: crsky Code: 65300256-66965416-17916518-04107896-76020021-63114002-0E8F9CC2902EDC84F62F69BC ) s# j7 p$ ~. S3 P, C# q8 ^

/ X  l1 v$ L  K& N4 K图形图象 + b6 j0 y9 g% E& S! j2 I. X
+ z: [# p2 p& A4 X
ACDsee 5.0 SN: 581-076-451-038-881-441
* h4 C6 T. p( w* f! [+ i0 o3 a/ o2 q3 r- l& w
Adobe PhotoShop V7.0.1 简体中文版 SN:1045-1559-9868-2691-7041-2899
* b# _2 a! H4 S% t3 Q3 f; ?
+ `/ R! g1 s4 g$ N6 D; ~4 }) f5 \Adobe PhotoShop V7.0 正式版 SN:1045-1209-6738-4668-7696-2783 + k% R5 ?' [) P

6 ]5 C; Q7 B1 s. j# d+ Y8 HPhotoshop v6.01sc官方简体中文版 序列号:PWC601R3382269-296
' D' z) e/ S8 u, I/ L
1 V+ A. u' H# vPhotoshop v5.0.2简体中文版 序列号:PWT502R7100517-628
  {+ X, E. k+ c0 p  z
& r5 g% V  r; rAdobe Premiere V6.5 简体中文零售版 sn: MXX600X1177419-888 ( v6 z0 K5 ~, r. Q0 A- r
+ I  s0 \2 O  Z, w) H- u
Adobe Pagemaker 7.0 正式注册版 SN:1039-1121-2998-7586-7388-7545 5 \1 A; I" C3 v& G: ~$ z; r

/ Y8 W# w- G0 l$ I( O& M% wCorelDraw10.0中文版 另一下载 Sn: D10NR 3284253T76
% T% G# Z# {) u& X4 _
# ?" Z  x2 e- |& J' N0 LAutoCad 2002中文版 Serial: 400-12345678 CD-KEY: T4ED6P
: Z6 m/ R, a5 M
$ @. c$ z( i1 L% `- D网页制作
* G3 [' @2 ^9 W0 K( D3 h& E1 P' F# I# ~6 f3 r9 B
Dreamweaver MX 6.0 正式零售汉化版 SN: DWW600-54622-26755-01760 迷你版
4 C" g5 E# a6 _1 r2 u7 t8 k. Y5 O8 B( v' S1 h
Dreamweaver MX 6.0 官方简体中文版SN: DWW600-54622-26755-01760
5 [* h  G1 z/ i5 p
- ?4 G; g' J2 m$ r) j6 yDreamweaver4.03 简体中文正式版 SN: DWW400-03771-57289-73501 或者 SN: DWW400-00470-47289-60450 5 c( j  P% E8 r: U) v" i( f
2 c% T+ o- C) L; v* z! N
Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 SN: UDW400-06066-07241-71420
8 `" R- u" U" G( W9 E
+ _* r+ S% n# M$ h6 [Macromedia Flash MX 6.0 正式零售版 SN: FLW600-09531-57240-83750
  d' P# W  g% B$ n, v' a7 z( a8 d- }7 O6 E' x- L9 q
Macromedia Flash MX 6.0 官方简体中文版 SN: FLW600-09531-57240-83750   W* }3 A3 v- X4 H

$ N: _/ }1 ~' h* s6 EMacromedia Flash V5.0 正式版 SN: FLW500-13547-37838-54321 或者 SN: FLW500-03143-77238-80660
- n  p, k! w- g* U6 U) v) f" U
3 @7 u  k6 P" a9 Q; ~( h& r. pMacromedia FireWorks MX 正式零售版 SN:FWW600-04860-63582-21175 , A3 b: G+ g1 m
1 D' H1 F' s( L  p! R- U
Macromedia FireWorks MX 简体中文版破解 SN: FWW600-04860-63582-21175 % q6 u8 Q2 o- ^- b" `) H5 l: r

. o% _! O) M/ r+ u- X- e# ^Macromedia Fireworks 4.0 完全正式版 SN:FWW400-02666-67248-02548 6 c; ]% i0 [6 Y. W& v& o7 t

# Y- @/ F% }/ t0 dFlash Catcher v2.7 Flash动画下载的好帮手 Code: ckIhi24uf5
+ J: f9 Q, n' h% }
& H, q2 }9 M8 o+ D1 M. [翻译工具和内码转换
$ F/ U  u6 t4 d: e( L" K1 Z3 E4 S+ R3 n) V& A: K
金山词霸2003专业版 S/N:055000-110000-000009-022009
. u% x. {; N# N3 x
$ T, a- g/ ^! r! U+ @$ y金山快译2003专业版 S/N:055100-110000-265602-654072 " B) p( n6 U  L1 i$ n% U3 o
  Z! Q- F5 g% y1 K4 W1 J+ ^) O
MagicWin98 1.3 汉化补丁 Name: tiger Number:1234567 Code:123HJLJ544
4 B4 W* k9 o. W: \% P2 J# J. O- f0 P" U" C4 F
虚拟光驱及刻录
4 [( G; [! |: M/ e& X: c6 J$ e  j; U; Q
虚拟光驱(Virtual Drive) V7.03 个人版 Name: crsky SN: VDP700020999755   }0 j% }  F9 B; T. p% Z

+ u4 P5 {3 d6 j6 R. k+ ]Virtual Drive 7.01 多语言个人零售版 Name: CaiQing SN: VDP700020999755 % @+ m2 }, c0 O- Q' S: v

) G. k6 A# |2 R) B. RVirtual Drive 6.11A 简体中文版 SN: FSX74000000 SN: FSX31000000
8 [2 \; T  ?! x" p
) w- Y: U% {3 w1 I+ I# JWinISO V5.3.0.125 汉化 name: applebug code : 3615010c3a1668186360401cfce7d120 8 l  x3 l" c' I) S0 F+ U9 y
" ^7 e; C1 ^( o/ [8 r7 I" m+ _5 t( k
WinImage V6.10 Name: applebug Regcode: 10DC7DC3
2 d7 W/ b4 D5 W! c% O& t( k- i% I% r5 N$ R) H; N: p4 [  U
Nero Burning ROM v5.5.10.28 官方简体语言版 SN: 5502-0328-6310-1547-4499-5328 ; l# \" h! `* n( k3 j
& q4 _, e& X$ r
NTI CD-Maker 2000 Pro V5.1.29 简体中文版
5 N5 X& x/ w9 X
! u9 m! A) q% Z5 N, tCloneCD V4.2.0.2 sn: 1531057899-7-3071158013-757994038
瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

该用户从未签到

42

主题

357

帖子

1046

金币

版主

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
1856
QQ
发表于 2008-4-5 14:24:57 | 显示全部楼层
呵呵  牛啊 支持一下啊
君子之于天下也 无适也 无莫也 义之与比
 • TA的每日心情
  无聊
  2019-7-8 12:56
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  94

  主题

  806

  帖子

  1939

  金币

  版主

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  4021

  论坛元老版主金牌元老贡献勋章

  QQ
  发表于 2008-4-6 11:16:51 | 显示全部楼层
  不错,化了不少精力!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  13

  主题

  84

  帖子

  273

  金币

  版主

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  558
  QQ
   楼主| 发表于 2008-8-8 11:13:26 | 显示全部楼层
  谢谢大家支持啊   :handshake
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  59

  主题

  924

  帖子

  259

  金币

  见习点评

  QQ 601272638

  Rank: 10Rank: 10Rank: 10

  积分
  1230

  版主金牌元老贡献勋章勇士勋章

  发表于 2008-11-22 10:17:09 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  开心
  2019-7-1 12:39
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  139

  主题

  3872

  帖子

  2206

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  6983

  VIP勋章活跃之星金牌元老小试牛刀实习记者

  发表于 2009-5-25 19:46:00 | 显示全部楼层
  试过能用吗?
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  141

  主题

  1818

  帖子

  2748

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  5226

  实习记者小试牛刀贡献勋章金牌元老

  发表于 2009-6-11 16:47:34 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享!
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  3

  主题

  1349

  帖子

  230

  金币

  著名点评

  Rank: 12Rank: 12Rank: 12

  积分
  1614
  QQ
  发表于 2009-6-13 16:12:31 | 显示全部楼层
  支持一下  不会用呵呵
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  20

  主题

  515

  帖子

  57

  金币

  版主

  拼命三郎

  Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

  积分
  1451

  小试牛刀实习记者

  QQ
  发表于 2009-8-8 09:59:42 | 显示全部楼层
  学无止尽
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  0

  主题

  315

  帖子

  9

  金币

  正式写手

  Rank: 5Rank: 5

  积分
  326
  发表于 2009-8-30 14:49:35 | 显示全部楼层
  操作系统
  # ]6 E% Q3 \! s; H
  ) e1 @, i. O& k3 a$ ~  L; \Windows Longhorn中文版 序列号:C9RTB-HRXB8-DTMH7-GRJTG-D92JM
  ( Q/ W+ D( l  ^4 }" o5 F+ |# E) ~! b, Z$ I1 E. |
  Windows Server 2003 Enterprise Edition 真正企业免激活版 SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
  ! t& L, T8 U, z. S6 I1 B2 v# l/ y6 Z1 l7 }0 ?$ {" `& n, {, ~0 K. j
  Windows Server 2003 简体中文企业版(免激活版) SN: JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
  . B: }& L0 c' i; z
  $ I6 v) p3 V' k* J& v$ a. yWindows Server 2003 Standard Edition 简体中文标准版 SN: C4C24-QDY9P-GQJ4F-2DB6G-PFQ9W 2 O+ Y- g) s, w- v% w, }. ?: [
  , x9 H9 s- ~* Q1 |# f
  Windows XP 简体中文零售专业版(神州版) SN: BX6HT-MDJKW-H2J4X-BX67W-TVVFG DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G ; D4 M! ?6 Y4 _* }" y0 _* _: c/ F
  # k8 f! n) B$ v3 Q  F, f
  Windows XP 简体中文正式零售专业版免激活版 SN: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 6 k3 Z) N; O2 @% r) G7 U
    `' u9 I9 W8 c! G1 b
  Windows Xp 简体中文14in1光盘ISO版解压密码:www.sz1001.net SN: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
  $ _& N& P/ ~7 j% H0 H6 F* s# F' B) {( o' t+ g
  Microsoft Windows XP Professional VLK简体中文版 CD-KEY: DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
  ( Q  R! @# P4 Y" z3 F' i* _( B7 R7 p) t9 j; c- q
  Microsoft Windows XP Professional VLK 英文版 SN: RFYPJ-BKXH2-26FWP-WB6MT-CYH2Y 7HPVP-8VHPV-G7CQ3-BTK2R-TDRF3 DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G : J" F' J" d5 M- p$ h; k3 e
  . A9 p! z  \& y" \+ n7 p
  WindowsXP 专业版 WindowsXP正版ISO, 无限次激活码: CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J或RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
  1 K+ @3 V: r4 d) Y- W2 E& X; N4 S) f- ~
  WindowsXP 家庭版 WindowsXP原版ISO,可以算号激活 SN: KWXXK-KD43C-86JQV-6BM33-FBMXG 6 [& [- _! h8 i6 A' i9 X

  & B0 B0 l; g  h4 V$ h+ aWindows XP PRO 英文版 SN:WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D 或 QF6T3-T6BPB-VBR2Y-WGXQH-X3R6M
  - X' w; j9 [9 j7 v; l9 |8 F' G- d/ w6 m: |; S
  Win2000 数据中心服务器版ISO 序列号:RM233 2PRQQ FR4RH JP89H 46QYB
  1 u7 a/ m2 d7 ^( A6 A( m$ f$ g. w# A1 J" |/ V/ D- L5 ^/ [+ N. W
  Windows 2000 简体中文高级服务器版 解压密码: www.fzsky.net SN:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG 6 T  Q& P1 V  J+ W: t* `# A

  ! C0 p4 _, M/ _( DWindows 2000 Server 简体中文版 SN: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM F4TPD-DQXTJ-3TFCD-CB3XQ-33DV3 ' c7 h% z/ V# n, y6 m  ~
  " {0 g$ y2 T: h% S9 R
  Windows 2000 Professional 简体中文专业版 sn:VBBJQ-34YFD-W8QQX-P3WFD-XTHXJ
  : Z6 Q; P; a1 J) F
  8 B+ G+ h8 G$ I. s' PWindows 2000 三合一 简体中文版 Professional: PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM Advanced Server: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG ) n2 @1 r1 i! R' x) @( G8 O
  * M2 ~8 W5 z/ q9 L+ P
  Windows 2000 SP4 6IN1 简体中文版 Professional Sn:PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW Server Sn:H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM ADVServer Sn:RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG 6 r0 c% C3 t% M1 m6 [( p7 @( u

  0 e* |$ b4 _4 l' u& ~7 R  g2 fWin2000 英文版全集 Professional(DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM) Server\Adv Server(KRJQ*-RQ822-YRMXF-^TTXC-HD2VM) 7 q8 E1 B! O) a
  1 h- o& E+ Y1 |% r  s5 i* g
  Windows 5合1 简体中文版 Win2000Pro、Win2000Server、Win2000AdvancedServer、Win98SE、WinME
  : C9 p" _# R6 }( r
  ) J) ]: ]5 G$ ~% I) t0 ?) hWindows NT 4.0 Server 简体中文版 sn: 727-1111111 Service Pack 6a 6 l: Q2 |  V  Y+ }% b
  & s1 k9 ^4 H4 h
  Windows Me简体中文最终正式版 序列号:K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8 SN: hjpfq-kxw9c-d7brj-jcgb7-q2drj
  1 t7 v) E& t' {  @4 h, i) F' t# m- o) G6 p5 s; ~( P( O
  Windows98 第二版 SN:RTWJM-MJMWW-9X8YW-QWR47-KFHFY
  , Y* y  u2 e7 S) j# j" g: g/ M, `4 U& C1 C
  Windows98 第一版 SN:CG4HX-336RR-44C42-K6MJ9-RMRGD
  9 @( Q" T) L5 k8 e5 j% X9 Y- }
  1 d6 X4 f' N6 L& T- \Windows 95 osr2 版 s/n: 00100-OEM-0123456-00100 or 26495-OEM-0004872-75026 8 B) S6 S* K0 f" v1 U/ G
  ( m' K: x, k; p/ }
  系统工具 . a8 S7 A% J5 B; Y# j
  8 _' O* L! k4 C% x3 ?; R
  Microsoft Visio 2003 中文版 sn:WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM 6 T! u6 h, J, [% ^, f7 `( x

  ; \5 t& ?: y7 f- u' j2 KMicrosoft Visio 2002 中文零售版 sn:PWGQY-C9Q2Y-DXFPP-827P9-JPT93   s' R# S+ p8 i

  0 r8 N& f8 i. ?' C; j2 [Microsoft Visual Studio .NET CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 7张盘 CD Key for Visual SourceSafe 6.0c: 335-3353356
  * H! e! ~( n  I/ Z7 n5 R! ~2 b. n; c* ?+ D" K+ L5 Q  k9 I* n
  Microsoft Visual Studio .NET 1.56G sn: D64GG-GXY6T-V6FTR-WCPBB-2YDYB 4 G# H  V1 L# t% W) S
  2 N, |, d6 l: x' S* \: ]
  Borland Delphi 7.0 完全正式版CD1 CD2 注册号:6AMD-PDJ686-APME9D-9CDR KEY:YVX-27C
  . z- n, j% t: L3 j' R
  # h/ _# j) i' y3 G7 KWinDriver Ghost 驱动精灵 v2.01 企业版 用户名:Lord Blix/TSZ 注册码:WDW202235-4C6F726420426C69782F54535A 用户名:123456789 注册码:WDW202231-313233343536373839 % c# s2 z" n. ^: t3 Y5 i" ]9 ]
  " M. v- S0 I6 }5 q7 I; G% ^
  WinDriver Ghost 驱动精灵 v2.02 个人版 下 用户名:ffsj 注册码:MTW201115-6666736A ' a+ R% z$ W# H, t
  : g+ f/ \; @! ~% ^* X" D
  WinISO V5.3.0 简体注册版 汉化 Name:Free User Code:9988be39150d1ffa0000006d00000000 & i. [; A$ M8 P0 R9 I3 u, p& w- l

  * P" p3 g. r& DMicrosoft Office XP 中文零售原版 SN:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
  $ `* q9 a' H3 f* H! e  {4 E/ L+ n5 n1 Q7 ^$ S7 H9 |, j
  Microsoft Office XP 中文正式版 解压密码:www.sky66.com 序列号:BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ # Q' y9 j! z8 C3 v4 D

  ' f9 V2 ]% q* M! v" EMicrosoft Office 2000 中文正式版 序列号:J2MV9-JYYQ6-JM44K-QMYTH-8RB2W
  5 z: W% |9 L* ~6 u9 T
  / ~+ E% E0 z: t# `& O  oOffice97 中文版 s/n: 4667-0030396 9 e6 D5 F' c. C, ]# M8 b

  / h4 H+ Z. ^0 B3 ?9 x金山办公组合—WPS Office 2002 正式零售版 s/n: 002500-110000-407044-550025 . B1 I2 W# D9 _  X; E
  $ J+ C8 g) i3 ]3 L
  WPS 2000 集成办公系统 s/n: KSW00-42712-80739
  # {0 g- P8 Q8 K' U+ Y8 H$ X% r+ [' `7 X7 k; i7 P/ z2 O4 `/ T: X
  UltraEdit V10.0 汉化版 Name: UltraEdit Code: J1K5M-K1L3V-X4Y4Y-M5P9B , d$ X% H* ~" L' V( k8 R
  ; O- }9 z/ v% F; w3 u8 e
  中文之星智能狂拼Ⅱ SN:350-00161634365653
  . U8 S7 j0 r4 v4 s  N& u, s
  . W6 ^  M( b& c' {' nRichWin 97 PRO S/N: RW21-014152-0137 四通利方(richview) . C; {# N2 M, U: A9 B/ k! X8 q

  ) y( ?$ p$ X! e, @9 s4 F! x( i9 xRichWin 2001 S/N: PF00-7WLX-0001-0000273 0 F1 G  k8 s2 x$ ~! @/ I

  % r1 c# N7 y$ m3 {2 Z0 |% Z超级兔子 V2004 完全版 解压密码:www.sz1001.net 安装序列号: SRMST68168-AOLDWJKLHYJ
  , R* j/ S/ H/ P. P1 A* Y
  9 P, s7 `4 j7 z5 [& j$ {超级兔子魔法设置 解压密码:www.sz1001.net 另一下载 注册码:SRMST53725-DYEFGUFFCYAV
    |0 e! F, G% x4 G2 p/ t( Q& p- g8 c( R* u' r! R3 h" p3 e5 ]* i, w
  侠客系统修改器 V1.21 用户名:000ye 注册码:c1Ycc3Ydt2 或 用户名:伪装者 注册码:q4Uxz4Uwx6U7
  , G+ |! @5 `8 E  v. G- f, }
  9 H: P! ~  @$ R: b0 K神奇注册表 1.81 Name: 小鱼儿 Sn: 927008 另一下载
  / d: \+ v$ [. Z4 P' I) R6 }( S2 A( s6 @) s) x5 T: w( p1 s" O
  万象幻境网吧管理程序10.1专业版 500台机器注册 Name: laofu Code: 467F-40B9-1002-2CBF
  * O7 r# s+ T; ^0 ^( f5 V9 H! S3 Q! {$ M
  美萍反黄专家V4.8标准版 sn:0016 code:29279;sn:0018 code:37069 9 o8 G1 ^1 }" q( T0 s$ P
  6 w' z1 l( k9 c" k1 [0 ?
  美萍反黄专家V3.5标准版 软件序列号:0008 注册号:32325;软件序列号:0009 注册号:39484
  ; ~; w0 {) i- i6 H. G' T- l9 L% t1 h/ N2 i% p0 h$ q- Y, L
  Winzip9.0中文版 注册名:苹果虫的家 注册码:00990000
  # k4 D/ p7 O" s  {1 X! G
  + B) e9 u6 ?4 l) S" D+ o, |& BWinzip8.1中文版 Name: applebug Code: 62730BA1 Name: cTRLd Code: 1D4C036C
  0 m: Y; y( S) v. F$ u) F
  - F3 W0 b' x$ g- N8 zPowerQuest Drive Image v7.01 name: www.51zz.com sn: AY3A-PH7J-3D4M-4WWP-4TDT S/N:AY3A-PH7J-3DM6-R7KR-6XJT   o; [% G% w: i# N5 y0 W/ v

  - p) d; ]) K; |0 oSystem Commander 7.05 完全版 s/n: SC7-ENE-1015636-RRHC
  / A8 V3 U, d  s* L5 J% \4 _; e  h+ L/ }% M
  System Commander 7.03 完全版 s/n: SC7-000001-0000002-MEGP
  / A/ ^( I# M% s+ d) x0 d$ K# B, \: Z! Q& Q5 p
  AutoMate V4.5n Code: 30828-1154-062090 Service: 39538-8858-978980 + a4 X- e" I7 |
  ) }1 V) c- F4 j2 D% @' T1 `
  Password Recovery Kit v5.30 正式版 SN:4R5L-BRC4-GSBC-S69YC * e: O' S3 o6 h7 K6 y( `6 q6 A
  * M: Y& {3 j; R, p6 z* X3 x
  有关网络
  , O5 d& j, i7 h9 b/ a- [) ]1 o% b/ w( D: @2 }6 z# v
  Opera 6.05 简体中文版 Code: w-YLr7p-35LEU-sHVke-JXQdk-Wjnpv 简版 : U- g7 l+ \/ \% t; ^5 f

  ; _! J9 y6 o$ O. W网际快车1.6(FlashGet) name: applebug mail: applebug@163.com code: fgc-kaSkZRX4WPpXFgPUqHTR5Ae7NYVhbWs0lqIeJN8D
  , G+ g: }) y3 }- n. L  W: A4 U" u; k" m0 @; T
  FlashGet1.2 破解 Name: opq98 Code: 08790LJ3N8
  7 a) B4 `/ G/ w5 u0 p! u/ D3 b- n3 N9 Q" v% ^- i
  Foxmail Server For WinNT/2000sever 1.0
  1 z( x$ L0 D+ Z* u+ g& K
  6 p, \0 |# R0 m0 Y) I) C- u3 MMDaemon Server Pro v6.72 正式版 注册 Code: FAQJFRH-ITLZYNL-JWFWSKJ
  ) t) E+ |! e# e) i9 y2 t- ~& [, t
  & @# @) H% t5 dMDaemon V6.03 汉化版 注册 Code: CMMXAEI-CGRHORQ-CKHIFAG
  4 m! m1 n4 ?2 d& C7 U+ Z1 d1 A  d4 ~; C% l& {
  杀毒软件 8 ~$ e( R4 P; U; y

  3 ]- T- y7 _, u, K8 e1 g8 _- g熊猫卫士 v7.04 中文铂金版 Name: U38V92LK3H password:2 a16sd7xekx79
  # j8 m1 C$ L* @5 O/ ?0 ~8 B1 D. N; k- J- q5 w4 s+ S+ o
  PC-Cillin 2003 v10.0 零售版 注册码:OSJ6-6571-1627-0804-3372
  - E9 B) \% Q9 ^$ O0 Q4 Z. u" o" K' B. w3 X) C
  金山毒霸 V 正式零售版 SN: 103000-010050-000000-133499 激活代码:2wxxxxxx
  3 I8 R9 Q' O3 k; e1 j( W" E
  4 X0 w# {8 S( z# Y金山网镖 2003 正式版 SN: 101900-014000-525351-787070 1 K8 H, i' a5 v1 P" c0 L; ^. i

  ) }( Q; w7 B; l3 P6 T. \1 `金山毒霸 2003 安全组合装 SN: 102000-010000-867277-000005
  . k, F: s+ v. D5 q- R% w% i0 n. ]) O/ z" Q2 t
  金山毒霸 2003 钻石会员版 SN: 102100-010000-123456-299178 标准版 SN: 102400-010014-430298-000007 算 ! V/ j: N" I" @' d) X1 W6 v
  + s! Z3 n8 Q& U; j. X' `+ |
  金山毒霸 2002 钻石会员版 SN: 101300-010000-120201-008394 标准版 SN: 101200-010000-261784-513295 , U$ F. Y9 B$ P! @. l

  , e' ^( \- V- l: F$ _金山毒霸 2001 钻石会员版 SN: 100700-110000-004009-009901 标准版 SN: 101100-110000-130180-706202
  * ]/ `3 D  ~) h! I; B
  0 L/ b2 J) M& W* G- T江民KV2004正式版 SN:KV000-14548-BWFMB-G6ZHY-2FC4H
  * y1 X( n0 L, e2 b4 g& L( ^. H+ ?
  ! B9 c" E7 y. ?% a瑞星2004网络版 SN:86CEWS-WR44SP-6DGDR4-DAF008 10个服务器端100个工作站 sn: 3PVQNT-5JP184-9R8IJB-1F9108 20服务器 60客户端 % h7 K% Z/ Z7 U2 M. [

  4 ]' V  i; ~, M9 ?8 z; v& u) m) g瑞星个人防火墙 2004 序列号:36RDFV-PQMJ3W-M65EGV-RN4200 用户ID:4AJRY64DNA4G
  2 l) T' p9 I: o+ p% w
  % m: i$ v7 C/ X) z4 o瑞星杀毒软件2006 18.07.52 全序列号安装新年版安装程序rav2006.exe的MD5值:0f206e5833dbed964e8aff0112d6335e
  ) t1 D) v6 Q, y* j0 y
  ! N- R8 u4 w8 X! u, {有关视频播放
  4 [1 ?. F5 `' e2 L+ N% r/ N" ?
  5 c( T" t  `) a% W# o' _EO Video V1.3 正式注册版 Code: CXTG-0ckowzb4 % w3 r0 a1 i8 i: l4 K  P) p8 q

  5 m9 v: q+ F6 j* o/ N8 V+ _豪杰超级解霸XP 另一下载 解压码: www.soft163.com 7 l. h% E4 K' F8 v1 i1 m4 ~' Z
  2 Z" Q& o7 F* \
  豪杰超级 DVD III 完全版 Name: crsky Code: 3319-233u-kl35-p9g3
  : k1 J" t# T* |+ \( w( e( v! x5 V; |$ A& L2 X) n4 Y
  PowerDVD v5.00.0805 豪华版 Serial: DX96742126897829 9 F! ]2 N, X" \& h

  & k0 V  A# A4 V3 y+ pEmail: crsky@163.com Password: crsky Serial: 3RU9583-RIB34J5-432O3V0-OPRJ5G22 Last: 6249
  * a8 Y) c+ M7 V7 ~
  5 U, p2 u7 Y4 @& |3 `Email: notesky@ password: notesky key: R24850P-FQ266DI-C3RTTNH-36H24J3S card: 2378 / {* }8 Y5 G7 s  t
  0 Q7 N* e3 O% T) r
  WinDVD Platinum v5.1.05.026 Key:5JU4U9DL-X9TYHND8-YVGZHFR5-WYGPNHFV2 Card:1595
  8 M6 ]$ X' i# o* |
  & U5 p1 e) f5 V' e! ZRealPlayer8.0中文版 注册码: 0444-90-4466
  " n$ z4 B2 ?" M1 H/ Q, q' Z3 V& X% D7 @( u( I
  Winamp v5.0 简体中文正式版 Name: crsky Code: QJHCH-USZ3H-SRPWJ-PNMRE
  & u% [9 `6 n( s& Z1 o# p4 U, U. ^6 u) q
  PowerVCR II v3.0 PRO 简体中文正式版 安装序号: PD7000EPS0000453
  8 a' p! P2 F9 S$ ]( k) @5 Q# {6 h+ h, f) a3 a5 o' C3 M+ a' U& T
  InterVideo WinDVR v2.0.34 多国语言完全版 eMail: ttdown@ttdown.com Password: ttdown.com Key: VV9BMYU-LMTZG25-U8SELQR-Z8L3NHWY5RK2 Card: 3311 # I- S+ t- L9 y
  8 y' A4 M, l- S- s: z
  InterVideo WinDVR v3.0多国语言完全版 eMail: crsky@163.com Password: crsky Key: VYA2VS6-62NVVPF-T5XR65Z-8BPEBRSTXY22 Card: 5206
  " T# N! y: r. T4 o) m/ f2 X# Z5 L! h& G$ C, p6 D) t
  TMPGEnc Plus v2.58.44.152 汉化版 Code: TE25-NC9E-RKL7-6NB7-DWIV & b1 p; h( i* ?1 ~
  ) B5 Y) e6 B  J! L" o  i, |
  TMPGEnc Plus 2.520.54.163 简体中文版 S/N: TE25-PKNB-NPGA-OOJV-65EY 7 i. C" }( g! E7 h# d& G, V) o

  & z7 d( ~8 s- h) yRM to AVI VCD SVCD DVD MPEG Converter v1.3 Name: crsky Code: 65300256-66965416-17916518-04107896-76020021-63114002-0E8F9CC2902EDC84F62F69BC
  ' h7 v4 r9 L  ~; t/ M$ _% U3 G: N7 K+ |% [  N
  图形图象 0 \( _. M/ i) |5 W' y3 D% Y* l4 o# V

  - ~& \& |, d- ^ACDsee 5.0 SN: 581-076-451-038-881-441 4 v! \& i9 Q. P
    p' c& j2 T/ @. n; F- w
  Adobe PhotoShop V7.0.1 简体中文版 SN:1045-1559-9868-2691-7041-2899
  " D; r6 O9 i* d) L
  7 H8 ^$ G7 @( G% M7 U/ H6 {5 uAdobe PhotoShop V7.0 正式版 SN:1045-1209-6738-4668-7696-2783
  3 l$ |* G& ~* k; y+ D' `4 c2 B0 W  m  C, F* M
  Photoshop v6.01sc官方简体中文版 序列号:PWC601R3382269-296 * Y8 W$ C: `8 n* D. t  H

  3 h4 r0 Y! Y. aPhotoshop v5.0.2简体中文版 序列号:PWT502R7100517-628
  ' _4 R! q! W# S# _; w4 X# Q) \9 k
  Adobe Premiere V6.5 简体中文零售版 sn: MXX600X1177419-888 3 g; Y2 t3 \7 ^
  4 F# r+ [8 n6 I9 T
  Adobe Pagemaker 7.0 正式注册版 SN:1039-1121-2998-7586-7388-7545 ! T$ t$ @: h# O6 m( u9 P
  + u* R) s0 Q1 d4 R* h
  CorelDraw10.0中文版 另一下载 Sn: D10NR 3284253T76
  0 {1 l" n( ]0 v5 k7 G5 r- a4 h  w$ G" f4 ?
  AutoCad 2002中文版 Serial: 400-12345678 CD-KEY: T4ED6P + o! f- Z" o3 [
  3 r, E1 J# d# {6 H
  网页制作
  5 e% }" _+ x- b3 k+ {( n% ~, F* p5 `$ ]
  Dreamweaver MX 6.0 正式零售汉化版 SN: DWW600-54622-26755-01760 迷你版
  " p% F- b) U. r2 l
  ) ^& w7 D$ H( Q& P9 w) P5 NDreamweaver MX 6.0 官方简体中文版SN: DWW600-54622-26755-01760
  2 W1 L* r  `, Y! z$ e: \, f& t4 D: i. G3 a( F
  Dreamweaver4.03 简体中文正式版 SN: DWW400-03771-57289-73501 或者 SN: DWW400-00470-47289-60450 " Z# K, d  O3 ]

  0 S. T0 ]; s7 S4 }Macromedia Dreamweaver UltraDev 4.0 SN: UDW400-06066-07241-71420 2 p( Y* M% p5 @6 c/ Z) `
  # X, \! v7 G$ [- V6 _2 T/ C
  Macromedia Flash MX 6.0 正式零售版 SN: FLW600-09531-57240-83750 $ l2 D' ?: {6 O0 I0 S; d! g' Y

  ! h# _" p3 b; z) }! \  yMacromedia Flash MX 6.0 官方简体中文版 SN: FLW600-09531-57240-83750 ; Q3 y, c. E) R. I& e3 p% s, a: i
  5 _6 `7 I6 u- a8 `: L( Z
  Macromedia Flash V5.0 正式版 SN: FLW500-13547-37838-54321 或者 SN: FLW500-03143-77238-80660
  / L! I% ]9 M( Y! ^% X8 D  O; |# G* {- W/ U' a
  Macromedia FireWorks MX 正式零售版 SN:FWW600-04860-63582-21175 ' e' c: i$ T6 r$ c7 |( X
  3 @2 C2 @% @+ D* _2 z- F0 I4 r
  Macromedia FireWorks MX 简体中文版破解 SN: FWW600-04860-63582-21175 # T  H4 ^& o5 B& [

  6 ^0 o1 J6 J( t3 yMacromedia Fireworks 4.0 完全正式版 SN:FWW400-02666-67248-02548 " S# s: H# Q' ]3 n! z/ A5 [" f& b

  0 i7 T4 p( w# m9 OFlash Catcher v2.7 Flash动画下载的好帮手 Code: ckIhi24uf5
  ' F. j; N& u; a+ k3 G# N
  8 s/ h3 s& G+ N$ K, R翻译工具和内码转换
  : {0 x6 B1 _/ n+ u, h/ b/ y+ a) s$ t
  7 p6 Q; J2 \2 t2 [金山词霸2003专业版 S/N:055000-110000-000009-022009 . ]( n5 @1 X2 l+ n, _% _
  , Q# l% C! n8 f3 ?/ v$ U- T
  金山快译2003专业版 S/N:055100-110000-265602-654072 3 t$ R5 C5 S' a, I( F8 ], i. a& ?

  8 I, T9 ~1 F; @* EMagicWin98 1.3 汉化补丁 Name: tiger Number:1234567 Code:123HJLJ544 * k; U5 |. Z8 Y: W1 H3 `+ X
  : B& m3 C, U$ X) e! r
  虚拟光驱及刻录
  ( ^4 y. T! A7 I
  0 W2 [+ h+ H& b7 L; h' x  I+ _- G+ \虚拟光驱(Virtual Drive) V7.03 个人版 Name: crsky SN: VDP700020999755 " A5 O9 u. O% ]+ m) [0 m; ]

  " {6 S* {$ b; @4 v5 u+ `4 IVirtual Drive 7.01 多语言个人零售版 Name: CaiQing SN: VDP700020999755
  0 B" @. W8 e6 b7 N8 T3 @2 D( \( a& v9 k  M6 j' h0 I
  Virtual Drive 6.11A 简体中文版 SN: FSX74000000 SN: FSX31000000
  - u% j9 A3 J( J+ B9 K0 B( P; B1 U. [; `$ y: b7 L9 \( m
  WinISO V5.3.0.125 汉化 name: applebug code : 3615010c3a1668186360401cfce7d120 " a% W$ e/ k, J  P8 g7 k

  1 Z, {# Z* S1 y) H$ k, s& FWinImage V6.10 Name: applebug Regcode: 10DC7DC3
  ; {- u# M9 R0 b+ }7 M( j  Z8 g4 ^& Z
  Nero Burning ROM v5.5.10.28 官方简体语言版 SN: 5502-0328-6310-1547-4499-5328
  . w. u- C4 U6 `$ d% h1 W3 p0 E% M, S# Z& I3 [1 f/ f8 Z3 |
  NTI CD-Maker 2000 Pro V5.1.29 简体中文版 # L) ^3 g: G. o/ S, \# E6 O& O
  5 y$ M+ L" b- B. L5 {% p- S
  CloneCD V4.2.0.2 sn: 1531057899-7-3071158013-757994038
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  0

  主题

  13

  帖子

  10

  金币

  新手上路

  Rank: 1

  积分
  23
  发表于 2009-9-1 08:54:18 | 显示全部楼层
  ZHICHI 不错啊,楼主好人
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
  xuandstone 该用户已被删除
  发表于 2009-9-2 14:43:13 | 显示全部楼层
  提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  奋斗
  2019-9-22 22:59
 • 签到天数: 4 天

  [LV.2]偶尔看看I

  9

  主题

  683

  帖子

  5498

  金币

  论坛元老

  Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

  积分
  6877
  发表于 2009-11-18 23:17:16 | 显示全部楼层
  路过,支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
 • TA的每日心情
  开心
  2019-1-22 22:01
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]偶尔看看I

  126

  主题

  2410

  帖子

  5462

  金币

  超级版主

  论坛的颜色很漂亮

  Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22Rank: 22

  积分
  10950

  版主金牌元老超级美眉贡献勋章实习记者VIP勋章小试牛刀

  发表于 2010-3-1 11:10:34 | 显示全部楼层
  支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师

  该用户从未签到

  34

  主题

  1423

  帖子

  685

  金币

  论坛支柱

  Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

  积分
  2209
  发表于 2010-3-7 09:04:47 | 显示全部楼层
  支持一下
  瑞洪模具学校,专业的模具设计培训!招生热线:13535692060 咨询:18138921941 唐老师
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  本版积分规则

  QQ|小黑屋|手机版|Archiver|UG模具网 ( 粤ICP备10229226号 )

  GMT+8, 2019-10-19 12:13 , Processed in 0.285016 second(s), 27 queries , MemCache On.

  Powered by Discuz! X3.4

  © 2001-2017 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表